1059/1994

Given i Helsingfors den 30 november 1994

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syften

Lagens syfte är att främja att Finlands jordbruk och trädgårdsodling integreras till fullo med Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik samt säkerställa att jordbruket och trädgårdsodlingen bibehålls i Finland.

2 §
Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen enligt fördraget mellan Finland och Europeiska unionen om Finlands anslutning till unionen beviljas av statens medel stöd under övergångsperioden, nordligt stöd och nationellt specialstöd ur anslag som anvisats i statsbudgeten. I statsbudgeten intas anslag för nationella stöd enligt tillstånd av Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kommissionen).

Denna lag tillämpas inte på stöd för investeringar i jordbruk och trädgårdsodling, stöd som delfinansieras av Europeiska gemenskapen och inte heller på ersättningar som betalas för förluster på grund av att industrins, Statens spannmålsförråds, handelns och gårdsbruksenheternas lager minskar i värde.

3 §
Beslut om stödformerna

Statsrådet fastställer vilka former av stöd som betalas enligt denna lag, stödens belopp och fördelningsgrunderna för stöd, villkoren för att stöd betalas och för vilken tid stöden gäller, om inte i denna lag stadgas särskilt om stödens giltighetstid. Ibruktagande av ett stöd förutsätter dessutom tillstånd av kommissionen.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela detaljerade bestämmelser om fördelningsgrunderna och betalningen av stöd.

4 §
Förhandlingsförfarande

Staten och lantbruksproducenternas centralorganisationer förhandlar och avtalar om framläggande av förslag till kommissionen om ändring av nationella stöd. Förhandlingar inleds omedelbart på den ena partens begäran. Statsrådets allmänna sammanträde förordnar statens företrädare vid förhandlingarna.

Om avtalet inte skulle slutas före en bestämd tid särskilt utsatt av statsrådet, skall statsrådets allmänna sammanträde dock fatta beslut om förslag till kommissionen.

Vid förhandlingarna kan även andra frågor än sådana som anknyter till nationella stöd tas upp.

Stödens storlek eller förutsättningarna för beviljande av dem ändras dessutom på basis av kommissionens beslut så som fastställts i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen.

2 kap.

Stödformerna

5 §
Stöd under övergångsperioden

Producenter av basprodukter inom jordbruket och trädgårdsodlingen som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken kan beviljas stöd under övergångsperioden. Stöd kan beviljas som minskande under 1995-1999 samt för 1999 års hela produktion. Stöden kan vara regionalt differentierade.

Utom de i 1 mom. nämnda stöden kan dessutom beviljas stöd som inte ansluter sig till någon särskild produktion.

6 §
Nordligt stöd

För att bibehålla jordbruket och trädgårdsodlingen kan långsiktigt stöd beviljas. Stödet kan beviljas i jordbruksområden norr om den 62 breddgraden och sådant område söder om den som godkänts av kommissionen. Stöden kan vara regionalt differentierade.

7 §
Nationellt specialstöd

För att avhjälpa sådana allvarliga svårigheter inom jordbruket och trädgårdshushållningen, som föranleds av Finlands anslutning till Europeiska unionen, kan med beaktande av de förpliktelser som grundar sig på medlemskapet i Europeiska unionen stöd beviljas enligt denna lag.

3 kap.

Särskilda stadganden

8 §
Beviljande, betalning, återkrav och övervakning

Vid beviljande, betalning, återkrav och över vakning av stöd följs lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92). Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om det förfarande som skall iakttas vid övervakningen.

9 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som fattats med stöd av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag får sökas enligt lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 148/94
JsUB 17/94

Helsingfors den 30 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.