1054/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om räntestöd för ägarbostadslån

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 15 § lagen den 17 december 1993 om räntestöd för ägarbostadslån (1204/93):

1 §
Ansökningsförfarande

Kommunen beslutar om de årliga ansökningstiderna för räntestödslån enligt statens bostadsfonds anvisningar. Ansökan skall lämnas in till den kommun där det objekt som stöds är beläget.

Statens bostadsfond och statskontoret kan godkänna formulär för blanketter för ansökningar och meddelanden som avses i lagen om räntestöd för ägarbostadslån (1204/93) samt stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Samtidigt kan ges bestämmelser om utredningar som skall lämnas i samband med en ansökan eller ett meddelande.

2 §
Förutsättningar för godkännande

Ett lån kan godkännas som räntestödslån för egnahem och räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus under förutsättning att den behöriga kommunala myndigheten har godkänt byggnadsplanerna och byggnadskostnaderna eller ombyggnadsplanerna och ombyggnadskostnaderna för egnahemshuset innan arbetet inleds. Förutsättningen för att ett räntestödslån för bostadsaktier skall godkännas är att statens bostadsfond har godkänt bostadsaktiebolagshuset för aravalån innan arbetet inleds.

Den kommunala myndigheten kan i fråga om räntestödslån för egnahem eller räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus ge tillstånd till att arbetet inleds innan de planer och kostnader som avses i 1 mom. har godkänts. Statens bostadsfond kan ge tillstånd till att arbetet inleds innan ett bostadsaktiebolagshus har godkänts för aravalån. Om arbetet har inletts utan tillstånd kan lånet godkännas som räntestödslån bara av särskilda skäl.

Ett lån kan godkännas som räntestödslån för anskaffning av egnahemshus och som räntestödslån för anskaffning av bostadsaktier under förutsättning att ansökan om godkännande för räntestödslån har inlämnats inom sex månader eller av särskilda skäl inom ett år från att avtalet om överlåtelse av bostaden har ingåtts.

3 §
Landsbygdsnäringsmyndighetens utlåtande

Till en ansökan om räntestödslån för egnahem, räntestödslån för anskaffning av egnahemshus eller räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus skall fogas ett utlåtande av landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där egnahemshuset är beläget om räntestödslån söks för en lägenhet eller ett område

1) som omfattar mera än 5 hektar jordbruksjord eller som uppfyller villkoren i 13 § landsbygdsnäringslagen (1295/90) och vars ägare eller innehavare själv bedriver odling eller skogsbruk,

2) för vars anskaffning har beviljats lån eller understöd med stöd av landsbygdsnäringslagen, renhushållningslagen (161/90), naturnäringslagen (610/84) eller skoltlagen (611/84) eller om lån eller understöd enligt nämnda lagar har beviljats för investeringar som gjorts på lägenheten eller området, eller

3) vars ägare eller innehavare får mera än hälften av sina skattepliktiga inkomster av specialjordbruk eller småföretagarverksamhet enligt landsbygdsnäringslagen eller av fiske eller renskötsel som bedrivs vid sidan av gårdsbruket.

I landsbygdsnäringsmyndighetens utlåtande skall nämnas om nybyggnaden, anskaffningen eller ombyggnaden av egnahemshuset kan stödas enligt landsbygdsnäringslagen eller enligt någon annan lag som nämns i 1 mom.

4 §
Bostadsbyggnader, byggnadskomplex och egnahemshus

Vid godkännandet av räntestödslån anses som

1) bostadsbyggnad ett hus och därtill anslutna lokaler som direkt betjänar boende, där den sammanlagda lägenhetsytan hos bostäderna och de lokaler som betjänar boendet utgör minst 75 procent av den totala lägenhetsytan, om inte den kommunala myndigheten eller, då det gäller bostadsaktiebolagshus som enligt 8 § aravalagen skall godkännas för aravalån, statens bostadsfond av särskilda skäl godkänner en mindre andel,

2) byggnadskomplex en helhet som består av två eller flera bostadsbyggnader och som uppförs enligt en enhetlig byggnadsplan för området, samt

3) egnahemshus en bostadsbyggnad som omfattar en bostadslägenhet eller av särskilda skäl två bostadslägenheter och där huvudsakligen ägarens eget hushåll skall bo.

Beträffande byggnadskomplex räknas andelen av bostädernas sammanlagda lägenhetsyta enligt hela byggnadskomplexet.

5 §
Arrendeavtal för mark

Är objektet för räntstödslånet beläget på arrendemark måste arrendeavtalet utan att markägaren hörs kunna överföras på tredje person. Lån kan inte godkännas som räntestödslån om arrendeavtalet enligt avtalsvillkoren kan sägas upp inom 25 år.

För att räntestödslån för bostadsaktier och räntestödslån för anskaffning av bostadsaktier skall kunna godkännas måste den återstående arrendetiden enligt arrendeavtalet vara minst 45 år. För att räntestödslån för egnahem, räntestödslån för anskaffning av egnahemshus eller räntestödslån för ombyggnad av egnahemshus skall kunna godkännas måste den återstående arrendetiden vara minst 35 år. Den kommunala myndigheten eller, om det gäller räntestödslån för bostadsaktier, statens bostadsfond kan av särskilda skäl också godkänna en kortare arrendetid.

6 §
Boendekostnadernas skälighet

Då de allmänna villkor som avses i lagen om räntestöd för ägarbostadslån prövas skall särskilt beaktas att boendekostnaderna inom låneobjektet förblir skäliga.

7 §
Försäkring

Objekt för vilka räntestödslån beviljas skall vara tillräckligt försäkrade.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.