1042/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 42 och 43 §§, sådana de lyder i förordning av den 4 december 1987 (929/87),

ändras 11 § 8 punkten, 11 a § 2,4-6 och 8 punkten och 11 d § 8 punkten, sådana de lyder i förordning av den 22 december 1993 (1392/93), samt

fogas till 11 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 22 december 1993, en ny 7 a-punkt och till förordningen en ny 34 a § som följer:

11 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


7 a) ändring av området för en samkommun som sköter en uppgift som kommuner enligt stadgandena skall sköta gemensamt,

8) länens områden, områdena för statens distriktförvaltning, häradens områden samt skattedistrikten, arbetskraftsbyråernas verksamhetsområden och tingsrätternas domkretsar, om indelningen inte följer häradsindelningen, samt ändring i kommunindelningen, om de kommuner som ändringen gäller inte är eniga om ändringen,


11 a §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande ärenden som gäller tjänstemän:


2) upplösning och uppsägning av tjänsteförhållande av något skäl som beror av tjänstemannen i fråga om tjänstemän som utnämns av republikens president, med undantag av officerare och tjänstemän enligt 26 § statstjänstemannalagen (750/94), och tjänstemän som utnämns av statsrådets allmänna sammanträde, samt ställande av en av statsrådets allmänna sammanträde utnämnd tjänsteman till statsrådets disposition och förlängning av tiden,


4) beviljande av tjänstledighet för längre tid än ett år för de tjänstemän som utnämns av republikens president, om det inte är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal, samt utnämnande till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som överstiger ett år, då republikens president utnämner till motsvarande tjänst,

5) grunderna för storleken på avgångsbidraget till statstjänstemän,

6) ingående av avtal om anställningsvillkoren med de tjänstemän vars avtal enligt statstjänstemannalagen ingås av statsrådet, grunderna för översyn av dessa avtal samt uppsägning av dylika avtal som ingåtts av statsrådet,


8) överföring av tjänster till ett ämbetsverk inom ett annat ministeriums förvaltningsområde samt överföring av anslag till detta ämbetsverks förfogande.

11 d §

Utöver vad som stadgas i 11 och 11 a-11 c §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde:


8) ärenden som gäller Finlands Bank, Postbanken Ab, statens säkerhetsfond, försäkringsbolagen och folkpensionsanstalten samt ärenden som gäller tryggande av deponenternas fordringar i andelslag som bedriver sparkasseverksamhet,


34 a §

För samordning av den verksamhet som gäller ministeriernas förberedelser för undantagsförhållanden sammanträder regelbundet under ledning av statssekreteraren vid statsrådets kansli ett beredskapschefsmöte som består av de tjänsteman som utnämnts till beredskapschefer vid ministerierna.

Beredskapschefsmötet gör upp en verksamhetsstadga för sin verksamhet. I verksamhetsstadgan meddelas även behövliga gemensamma föreskrifter om verksamheten och samarbetet vad gäller de tjänstemän som biträder beredskapscheferna vid ministerierna.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens Resident
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.