1039/1994

Utfärdat i Helsingfors den 28 november 1994

Justitieministeriets beslut om hänvisningar i författningar som gäller genomförande av Europeiska gemenskapernas rättsakter

Justitieministeriet har med stöd av 8 § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 5 maj 1989 (397/89), beslutat:

1 §

När hänvisningar till Europeiska gemenskapernas rättsakter (EG-rättsakter) görs enligt 6 a § förordningen om Finlands författningssamling skall bestämmelserna i detta beslut iakttas.

2 §

En hänvisning till en EG-rättsakt skrivs efter de hänvisningar som avses i 6 § 3 mom. förordningen om Finlands författningssamling.

Ingår i en lag, en förordning eller ett beslut endast enstaka stadganden eller bestämmelser om genomförande eller komplettering av EG-rättsakter, kan hänvisningen dock göras invid ifrågavarande stadgande eller bestämmelse.

3 §

I hänvisningen skall anges den EG-rättsakt vars bestämmelser genomförs eller om vars genomförande närmare stadganden eller bestämmelser utfärdas. Dessutom skall i hänvisningen anges i vilket nummer av Europeiska gemenskapernas officiella tidning EG-rättsakten har publicerats samt publiceringsdatum och numret på den sida på vilken rättsakten börjar.

4 §

Hänvisningen skrivs så att först anges det organ inom gemenskapen som har utfärdat rättsakten och vilken rättsakt det är fråga om.

I fråga om direktiv och beslut skrivs därefter en kod, som består av årtalet, direktivets eller beslutets nummer och en förkortning som avser gemenskapen.

I fråga om förordningar skrivs efter organet och rättsaktstypen inom parentes en förkortning som avser gemenskapen förkortningen för nummer samt förordningens nummer.

I alla hänvisningar skrivs till sist efter semikolon förkortningen för Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT), tidningens nummer, publiceringsdatum samt numret på den sida på vilken rättsakten börjar.

Hänvisningen skrivs med iakttagande i tillämpliga delar av följande mallar:

1) rådets direktiv 93/103/EG; EGT nr L 307, 13.12.1993, s. 1

2) kommissionens direktiv 87/477/EEG; EGT nr L 273, 26.9.1987, s. 40

3) rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom; EGT nr L 49, 21.2.1989, s. 26

4) rådets förordning (EEG) nr 1768/92; EGT nr L 182, 2.7.1992, s. 1

5) kommissionens förordning (EG) nr 3425/93; EGT nr L 312, 15.12.1993, s. 12

6) rådets förordning (Euratom, EEG) nr 1588/90; EGT nr L 151, 15.6.1990, s. 1

7) rådets beslut 90/683/EEG; EGT nr L 380, 31.12.1990, s. 13

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1994.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 26 november 1992 om hänvisningsförfarandet i författningar som gäller genomförande av Europeiska ekonomiska samarbetsområdets rättsakter (1072/92) jämte ändringar.

Helsingfors den 28 november 1994

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Äldre regeringssekreterare
Markku Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.