1007/1994

Utfärdat i Helsingfors den 16 november 1994

Trafikministeriets beslut om vägverkets avgifter

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Fasta avgifter för offentligrättsliga prestationer

De tillstånd som beviljas av vägverket samt beslut som gäller sådana besvär där vägverkets cetralförvaltning är besvärsinstans är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka vägverket uppbär fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell.

2 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Följande prestationer är sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som vägverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder:

1) planerings-, byggnads- och underhållsuppdrag som grundar sig på beställning,

2) producerade anordningar och varor samt laboratorietjänster som grundar sig på beställning,

3) försäljning av metoder, datasystem, program, audiovisuella produkter och motsvarande som producerats vid vägverket och överlåtelse av nyttjanderätten till dem samt drifts- och stödtjänster,

4) undersöknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

5) utnyttjande av vägverkets personal i ubildnings-, konsulterings- och andra sakkunniguppgifter samt utbildningstjänster,

6) vägverkets publikationer som är till salu,

7) specialtjänster för väganvändare,

8) kopiering, annan avskrift samt sändande av handlingar, samt

9) användning av utrymmen som vägverket förfogar över.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

I enlighet med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 2 december 1992 (1218/92) om vägverkets avgifter.

Helsingfors den 16 november 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Kalevi Perko

A V G I F T S T A B E L L

Prestation Avgift mk
Beslut som gäller sådana besvär där vägverkets centralförvaltning är besvärsmyndighet 400
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § lagen om allmänna vägar
på bygdeväg utanför tätort 400
på andra allmänna vägar 620
Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på allmän väg vägvisare, signaler, trafikmärken 620
Tillstånd att använda allmän väg som tillfällig landnings- och startbana för flygplan 400
Tillstånd för specialanvändning av motorvägar 400
Undantagslov under menförestid 400
Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 400
anslutning för näringsidkare 800
Tillstånd till undantag från förbudet i 41 § 3 mom. lagen om allmänna vägar
skydds- och biområden 400
Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 20, 21 och 23 §§ förordningen om användning av fordon på väg överskrids vikten högst 90 ton 400
vikten över 90 ton, dock högst 300 ton 900
vikten över 300 ton 3 000
då inom ramarna för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 400
andra tillstånd 140
tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 1 500
Tillstånd för transportdirigerare vid specialtransporter
kort för transportdirigerare 300
duplikat av kortet 100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.