997/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 19 februari 1993 om finansministeriet (196/93) 20 §, 21 § 1 mom., 23 § och 24 §, samt

ändras mellanrubriken före 19 §, 19 och 22 §§, som följer:

Stadganden om tjänster och tjänsteförhållanden
19 §

Statssekreteraren, understatssekreteraren, avdelningscheferna, finansieringsdirektören, det regeringsråd som är lagstiftningsdirektör, budgetrådet såsom biträdande avdelningschef, finansrådet såsom biträdande avdelningschef samt regeringsråden och regeringssekreterarna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

Budgetråden, finansråden, lagstiftningsråden och de konsultativa tjänstemännen utnämns av statsrådet.

Om utnämningar till tjänsteförhållanden för viss tid som överskrider ett år beslutar statsrådet i de fall då republikens president utnämner till motsvarande tjänst.

I andra fall än de som avses ovan i denna paragraf utnämner ministeriet till tjänster och tjänsteförhållanden.

22 §

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av någon annan lag än statstjänstemannalagen eller med stöd av tjänstekollektivavtal beslutar ministeriet.

Ministeriet beslutar om tjänstledighet även i andra fall än de som avses i 1 mom. Om den utnämnande myndigheten är republikens president beslutar dock statsrådet om sådan tjänstledighet som varar längre än ett år.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.