981/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 26 § 1 mom. 1-3 punkt, 30 a § 5 mom., 39 § 3 mom. och 39 a § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 26 § 1 mom. 1 punkten ändrad genom lag av den 28 juni 1993 (567/93), 2 punkten genom lag av den 28 juni 1993 (564/93) och 3 punkten genom lag av den 18 januari 1985 (53/85), 30 a § 5 mom. i lag av den 5 februari 1988 (123/88), 39 § 3 mom. i lag av den 30 december 1965 (705/65) och 39 a § 2 mom. i lag av den 26 juli 1985 (670/85), som följer:

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående

1) pension och familjepension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande, företagarverksamhet eller verksamhet för förtroendevalda, uppdragsavtal med en kommun eller samkommun om familjevård som avses i 1 § familjevårdarlagen (312/92), avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen eller på tjänstgöring i en mellanstatlig organisation;

2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt motsvarande förmån som betalas från utlandet;

3) invalidpension och familjepension samt ersättning för förlorad inkomst enligt de olika lagarna om trafikförsäkring, den sistnämnda ersättningen dock endast till den del den betalas för längre tid än ett år, samt motsvarande förmån som betalas från utlandet.


30 a §

Om den försäkrade på grund av nedsatt funktionsförmåga eller särskilda kostnader som vållats av sjukdom eller skada har rätt att, så som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen (279/59) eller tidigare lagar som motsvarar dessa eller motsvarande ersättning från utlandet, har han inte på grund av samma skada rätt till vårdbidrag.

39 §

Har den försäkrade med stöd av 15 § 1 eller 3 mom. sjukförsäkringslagen rätt till dagpenning för arbetsoförmåga på grund av sjukdom, lyte eller kroppsskada, inträder rätten till invaliditetspension tidigast vid ingången av månaden efter den, för vilken han sist var berättigad till dagpenning. Har den försäkrade rätt att från utlandet få en förmån som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, beaktas den vid fastställandet av begynnelsetidpunkten för pensionen på samma sätt som dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock för högst den maximala betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen. Förmånen kan även jämställas med lön som motsvarar en dylik förmån.


39 a §

Individuell förtidspension utbetalas inte för den kalendermånad under vilken den försäkrade har fått dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller en motsvarande förmån som betalas från utlandet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Den ersättning för förlorad inkomst som avses i 26 § 1 mom. 3 punkten räknas som inkomst enligt nämnda punkt om skadan har inträffat den 1 januari 1995 eller senare.

Om pension har beviljats innan denna lag träder i kraft, beaktas de förmåner som avses i 26 § 1 mom. 1-3 punkten såsom inkomst vid justering av pension sedan lagen trätt i kraft. Dessutom tillämpas 2, 3 och 5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (547/93).

Stadgandena i 30 a § 5 mom., 39 § 3 mom. och 39 a § 2 mom. i denna lag tillämpas när en ansökan om förmån eller ett yrkande på justering av vårdbidrag anländer den 1 januari 1995 eller senare.

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.