977/1994

Utfärdat i Helsingfors den 3 november 1994

Arbetsministeriets beslut om personalutrymmen på byggarbetsplatser

Arbetsministeriet har med stöd av 46 § statsrådets beslut av den 23 juni 1994 om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på sådana personalutrymmen som avses i 23 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94).

2 §
Definition

Med personalutrymmen avses för arbetstagare reserverade omklädningsrum, tvättrum, matsalar, torkrumm och förvaringsutrymmen för kläder samt toaletter.

3 §
Anordnandet av personalutrymmen

Då personalutrymmena planeras beaktas antalet arbetstagare, utrymmenas ändamålsenliga placering, trafikleder och övriga omständigheter som är förknippade med användningen av utrymmena.

På små, kortvariga arbetsplatser kan anordnandet av personalutrymmen avvika från bestämmelserna i detta beslut, under förutsättning att kraven angående personalutrymmen i 23 § statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) uppfylls på annat sätt.

Rumshöjden i personalutrymmena skall vara minst 2,2 m, med undantag av toaletterna, som skall vara minst 1,9 m höga.

För män och kvinnor skall finnas skilda omklädningsrum, tvättrum, torkrum och utrymmen för förvaring av kläder samt toaletter.

Personalutrymmena får inte vara belägna i arbetsutrymmena.

Temperaturen i personalutrymmena skall, med undantag av toaletter utomhus, vara minst +18°C. Ventilationen av personalutrymmena skall vara tillräckligt effektiv och så anordnad att det inte uppstår menligt drag.

Personalutrummenas väggar, tak och golv samt inredning skall vara ytbehandlade så att de lätt kan hållas rena.

4 §
Användningen av personalutrymmena

I personalutrymmena skall det finnas tillgång till dugligt dricksvatten samt rena och ändamålsenliga dricksanordningar och drickskärl.

Arbetsgivaren skall se till att personalutrymmena hålls rena, och att de städas dagligen och vid behov oftare om byggnadsskedet eller omständigheterna så kräver.

Arbetstagarna skall använda personalutrymmena så att dessa inte onödigt smutsas ned och så att god ordning upprätthålls.

5 §
Matsal

Matsalen skall ha en yta på en kvadratmeter för varje arbetstagare enligt den planerade personalstyrkan i varje arbetsskift. På stora byggarbetsplatser med över 70 arbetstagare kan utrymmeskravet frångås, dock så, att varje arbetstagare ges ett tillräckligt utrymme.

Matsalen skall vara utrustad med bord och med stolar som är försedda med ryggstöd så att arbetstagarna kan äta obehindrat.

Om det inte serveras varma måltider i matsalen, skall det finnas anordningar för att förvara medförd mat och dryck samt för att hålla den varm. I så fall skall det också finnas ett kylskåp i matsalen.

Om tvättrummen inte finns i omedelbar närhet av matsalen, skall det i anslutning till matsalen eller förbindelselederna som leder till den finnas en plats där man kan tvätta händerna.

6 §
Omklädningsrum

För arbetstagarna skall tillräckligt rymliga omklädningsrum reserveras för omklädning och förvaring av kläder.

I omklädningsrummet skall varje arbetstagare ha möjlighet att förvara arbetskläder samt egna kläder och personliga ägodelar i ett separat, låsbart skåp. Varje skåp skall vara minst 400 mm brett, 500 mm djupt och och 1500-1800 mm högt.

Avståndet mellan klädskåpet och motstående vägg skall i den riktning dörren öppnas vara minst 1,4 meter. Avståndet mellan två mot varandra stående skåprader skall vara minst 2,1 meter ifall omklädningen sker i det fria utrymmet mellan dem.

I ett omklädningsrum skall i genomsnitt finnas en sittplats per två arbetstagare.

7 §
Tvättrum

Tvättrummet skall finnas i omedelbar närhet av omklädningsrummet. Om tvättrummet och omklädningsrummet är i samma utrymme skall de vara funktionellt avskiljda från varandra. Om tvättrummet och omklädningsrummet är förlagda i skilda utrymmen skall förbindelsen mellan dem skyddas.

I tvättrummet skall finnas ett tillräckligt antal tvättanordningar med hänsyn till hur smutsigt arbetet är, dock minst en för ca åtta arbetstagare. Tvättställ i anslutning till toaletter räknas inte med i dessa tvättanordningar.

För arbetstagarna skall finnas tillräckligt många duschar om arbetets art eller hälsoskäl kräver det. Duschutrymmena skall vara tillräckligt stora så att arbetstagarna ryms att röra sig, tvätta sig och torka av sig. Duscharna skall på ett lämpligt sätt avskiljas från de övriga tvättutrymmena. Män och kvinnor skall ha skilda duschrum eller möjlighet att använda duscharna vid olika tidpunkter.

I tvättrummet skall finnas varmt vatten, tvättmedel och ändamålsenliga handdukar. Duscharna skall ha kallt och varmt vatten.

8 §
Torkrum för kläder

För torkning av våta och fuktiga kläder samt skodon skall finnas ett tillräckligt stort, effektivt ventilerat och lämpligt varmt utrymme med beaktande av antalet arbetstagare, årstiden samt byggnadsskedet och övriga omständigheter.

I stället för torkrum kan man ha torkskåp med tillräcklig uppvärmnings- och ventilationseffekt.

Luftcirkulationen skall ordnas så, att torkrummet eller -skåpen inte orsakar lukt- eller fuktolägenheter i andra utymmen.

9 §
Toaletter

För arbetstagarna skall reserveras ett tillräckligt antal toaletter i närheten av arbetsställena, omklädningsrummen samt dusch- och tvättutrymmena. Det skall finnas skilda toaletter för män och kvinnor.

Toaletterna skall ha ändamålsenliga wc-anordningar. I herrtoaletten skall det finnas en pissoar, som vid behov skall avskiljas från de övriga utrymmena med en dörr.

I anslutning till toaletterna skall det finnas möjlighet att tvätta händerna.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994, Nr 7/94.
Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 92/57/EEG.

Helsingfors den 3 november 1994

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Toivo Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.