972/1994

Given i Helsingfors den 14 november 1994

Förordning om mätnormalsystem

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 10 december 1993 om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93):

1 §
Upprättande av en nationell mätnormal

En nationell mätnormal över en storhet upprättas när behovet av spårbar kalibrering det kräver. Vid upprättandet skall följande beaktas:

1) industrins och det övriga näringslivets behov,

2) den offentliga förvaltningens behov,

3) vetenskapens och forskningens behov,

4) de förpliktelser som föranleds av internationella överenskommelser och

5) tillgängliga resurser.

2 §
Den nationella mätnormalens spårbarhet

En nationell mätnormal skall representera den bästa metrologiska nivån (primärnormal) och dess spårbarhet skall basera sig direkt på måttenhetens definition eller på en motsvarande internationell rekommendation, om

1) särskilt behov därav enligt 1 § föreligger,

2) dess industri- och forskningspolitiska betydelse det kräver,

3) det är ändamålsenligt med tanke på tillgängliga resurser och

4) det finns tillgång till nödvändig metrologisk sakkunskap.

I annat fall skall en nationell mätnormal kunna spåras till en internationellt godkänd mätnormal (sekundärnormal).

3 §
Verkställande av det nationella mätnormalsystemet

Det nationella mätnormalsystemet verkställs genom primär- och sekundärnormaler. Primärnormalen upprätthålls av ett nationellt mätnormallaboratorium. Sekundärnormaler över en och samma storhet kan upprätthållas även av andra mätnormallaboratorier.

Genom upprätthållandet av en nationell mätnormal skall säkerställas att mätnormalen fortlöpande uppfyller de metrologiska krav som ställs på den. Ett nationellt mätnormallaboratorium skall dessutom se till att övriga mätnormaler kan spåras via den nationella mätnormalen.

4 §
Kraven på nationella mätnormallaboratorier

Vid utvalet av nationella mätnormallaboratorier tas hänsyn till förutsättningarna för ett fortlöpande upprätthållande av den mätnormal som avses i 1 §, till utnyttjandet av tidigare gjorda investeringar samt till laboratoriets övriga förutsättningar för att binda sina egna resurser till upprätthållande och utvecklande av den nationella mätnormalverksamheten.

Ett nationellt mätnormallaboratorium skall

1) vara objektivt och oberoende,

2) ha tillräckligt kompetent personal som har nödvändig utbildning för, erfarenhet av och sakkunskap om sina uppgifter och vars objektivitet och oberoende kan säkerställas,

3) ha nödvändiga utrymmen, mätningsinstrument och mätnormaler,

4) ha tillräckliga kunskaper om kvalitetstandarder, överenskommelser, förfaranden och certifieringssystem,

5) ha ett kvalitetssystem samt

6) se till att de uppgifter som det fått behandlas och förvaras på ett sådant sätt att de förblir konfidentiella.

5 §
Bedömningen av nationella mätnormallaboratoriers kompetens

Nationella mätnormallaboratoriers kompetens, objektivitet och tillförlitlighet samt deras verksamhets konfidentiella natur bedöms enligt internationella rekommendationer och förfaranden.

Mätteknikcentralen utser ett laboratorium till ett nationellt mätnormallaboratorium efter att på basis av ett utlåtande av ett internationellt erkänt mätnormallaboratorium eller på annat godtagbart sätt ha utrett att mätnormallaboratoriet uppfyller de krav som ställs på ett nationellt mätnormallaboratorium.

6 §
Tillsynen över nationella mätnormallaboratorier

Mätteknikcentralen utövar tillsyn över de laboratorier som den har utsett till nationella mätnormallaboratorier och ser till att

1) laboratoriet fortlöpande uppfyller de krav som ställs på det,

2) laboratoriet sköter de uppgifter som har förelagts det i lagen om måttenheter och mätnormalsystem (1156/93),

3) allokeringen av resurserna sker på ett ändamålsenligt sätt samt att

4) den metrologiska verksamheten vid laboratoriet upprätthålls på en internationellt jämförbar nivå.

Det nationella mätnormallaboratoriet skall tillställa mätteknikcentralen uppgifter om sådana omständigheter som är nödvändiga för att tillsynen över laboratoriet skall kunna utövas. Det nationella mätnormallaboratoriet skall dessutom årligen tillställa mätteknikcentralen en verksamhetsplan och -berättelse.

7 §
Mätteknikcentralens uppgifter

Mätteknikcentralen skall utöver vad som på andra ställen stadgas

1) fungera som sakkunnig i mätverksamheten inom sitt område,

2) fungera som sakkunnig i samordningen av de mätmetoder som finns tillgängliga på de laboratorier som tillhör den nationella kalibreringsservicen samt bistå dem vid verifikationen av mätresultatens riktighet,

3) kalibrera mätinstrument för de laboratorier som tillhör den nationella kalibreringsservicen,

4) delta i och leda nationella mätnormallaboratoriers deltagande i internationella jämförelsemätningar och annat internationellt samarbete inom området för att säkerställa att mätningsresultaten är internationellt jämförbara och kalibreringarna spårbara samt

5) bedriva forskning i syfte att utveckla mätmetoder, följa den internationella utvecklingen inom området samt informera de laboratorier som tillhör den nationella kalibreringsservicen och även i övrigt i offentligheten om utvecklingen inom området.

8 §
Kalibreringsservicen

Nationella mätnormallaboratorier kan vid sidan av de ackrediterade kalibreringslaboratorierna erbjuda kalibreringsservice av storheter, om detta är nödvändigt med tanke på storhetsintervallets vidd och exaktheten eller tillgången till kalibreringar.

9 §
Det officiella kalibreringsintyget

Mätteknikcentralen fastställer formen av det officiella kalibreringsintyget.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20 november 1994.

Helsingfors den 14 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.