971/1994

Given i Helsingfors den 14 november 1994

Statstjänstemannaförordning

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94):

Inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster
1 §

I 4 § 2 mom. 6 punkten statstjänstemannalagen (750/94) avsedda tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium, vilka inte specificeras i statsbudgeten, är

1) tjänsterna som föreståndare för en polisläroinrättning, föreståndare för polishundsinrättningen, chef för polisdepån, polismästare vid polisinrättningen i Helsingfors och rektor för en statlig räddningsläroanstalt,

2) tjänsterna som chef för åklagarämbeten och exekutionsverk,

3) tjänsterna som bibliotekarie vid biblioteket för synskadade, direktör för Depåbiblioteket, direktör för förvaltningsnämnden för Sveaborg, generalsekreterare för centralkommissionen för konst, föreståndare för Finlands filmarkiv, föreståndare för statens filmgranskningsbyrå, föreståndare för Institutet för Ryssland och Östeuropa, direktör för centret för internationellt personutbyte och rektor för ett statligt barnträdgårdslärarinstitut,

4) tjänsterna som ordförande för prövningsnämnden, byråchef för arbetslöshetsnämnden och föreståndare för statens förläggningar för asylsökande samt

5) tjänsterna som rektor för arbetskraftsinstitutet och chef för arbetsrådet.

2 §

En tjänst som specificeras i statsbudgeten och en tjänst som verkställande direktör för ett affärsverk som tillämpar lagen om statens affärsverk (627/87) inrättas och indras samt ändras i fråga om benämningen genom beslut av respektive ministerium, med undantag av tjänsten som kanslichef vid justitiekanslersämbetet, i fråga om vilken beslut fattas av justitiekanslersämbetet.

Ministeriet fattar beslut om inrättande och indragning samt ändring och överföring inom samma ämbetsverk beträffande en tjänst som chef för ett ämbetsverk, om det inte är fråga om en tjänst som specificeras i statsbudgeten.

3 §

Ämbetsverket fattar beslut om inrättande och indragning samt ändring och överföring till en annan enhet inom samma ämbetsverk än den som tjänsten har inrättats vid i fråga om andra tjänster än de som nämns i 2 §.

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, länsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, stadsfiskalsämbetet i Lahtis, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå och asylnämnden; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet fattas dock av ministeriets fångvårdsavdelning,

2) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster som länspolisråd samt länsstyrelsen beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid registerbyråer som lyder under länsstyrelsen och tjänster vid den lokala polisen i länet, med undantag av tjänster vid polisinrättningen i Helsingfors,

3) fattar inrikesministeriet beslut som avses i 1 mom. i samband med tjänsteregleringar mellan den lokala polisen och polisens riksomfattande enheter, mellan två eller flera av polisens riksomfattande enheter, mellan registerbyråer i olika län eller mellan den lokala polisen i olika län,

4) fattar finansministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens pensionsnämnden,

5) fattar undervisningsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster som förvaltningsdirektör för högskolor och förvaltningsdirektör för Finlands Akademi samt beslut om inrättande och indragning av tjänster när det är fråga om att inrätta, dra in eller sammanslå statliga yrkesläroanstalter eller statliga allmänbildande läroanstalter, med undantag av övningsskolor,

6) fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som chef för en enhet som sköter Forststyrelsens myndighetsuppgifter,

7) fattar trafikministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som direktör som fungerar som chef för myndighetsenheten vid Luftfartsverket,

8) fattar social- och hälsovårdsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid arbetslöshetsnämnden, prövningsnämnden och rättsskyddscentralen för hälsovården, samt fattar forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid statens skolhem och statens sinnessjukhus, samt

9) fattar miljöministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänsten som chef för den enhet som sköter Forststyrelsens naturskyddsuppgifter.

Inom utrikesförvaltningen och försvarsförvaltningen inrättas och indras och ändras samt överförs tjänster genom beslut av respektive ministerium.

4 §

Benämningen på en tjänst får inte ändras så att den tjänsteman som utnämnts till tjänsten inte uppfyller de behörighetsvillkor som stadgas för den tjänst vars benämning har ändrats.

5 §

När en tjänst inrättas skall det bestämmas om tjänstebenämningen och grunden för avlöningen i tjänsten.

När en tjänst inrättas kan arbetstiden, undervisningsskyldigheten eller någon annan arbetsmängd som tjänsten omfattar begränsas till en viss del av hela den arbetsmängd som i allmänhet hör till tjänsten.

6 §

En tjänst kan inrättas för viss tid, om medlen för tjänsten har donerats till staten. En tjänst inrättas för högst den tid för vilken donationsmedlen räcker till för att täcka de avlöningskostnader och övriga kostnader som föranleds av tjänsten. Tjänsten skall inrättas för minst två år eller, i fråga om en tjänst som professor eller biträdande professor vid en högskola, för minst fyra år. I övrigt iakttas vid inrättande av en sådan tjänst vad som stadgas eller bestäms om inrättande av statliga tjänster.

Som avlönings- och övriga kostnader som avses i 1 mom. beaktas det totala beloppet av grundlönen för tjänsten, dyrortstillägg i dyrortsklass I och fulla ålderstillägg samt 60 procent av nämnda totalbelopp vid ingången av det år då tjänsten inrättas.

En tjänst som har inrättats för viss tid upphör när denna tid har löpt ut, om inte tjänsten har indragits redan tidigare.

Ansökningsförfarandet och tjänsteförhållandets början
7 §

En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts. Annan tjänst än sådan som avses i 89 § 1 mom. regeringsformen kan likväl besättas utan att tjänsten har ledigförklarats, om så särskilt stadgas genom lag eller förordning.

Den myndighet som ledigförklarar tjänsten bestämmer samtidigt ansökningstidens längd. Meddelandet om att tjänsten är ledig att sökas skall offentliggöras på behörigt sätt och i det skall alltid nämnas om tjänsten har inrättats vid en särskild enhet eller om den är gemensam för ämbetsverket samt uppgifterna för den som utnämns till tjänsten, dagen för ansökningstidens utgång och den myndighet till vilken ansökningen skall ställas.

Av giltiga skäl kan tjänsten ledigförklaras på nytt eller ansökningstiden förlängas. De som tidigare sökt tjänsten beaktas härvid utan ny ansökan. Beslut om ny ledigförklaring av en tjänst och förlängning av ansökningstiden fattas av den utnämnande myndigheten. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, fattar likväl det behöriga ministeriet beslutet.

En ansökan som inte har anlänt i tid beaktas inte.

8 §

En tjänst skall sökas skriftligen hos den utnämnande myndigheten eller hos en annan myndighet som uppgivits då tjänsten ledigförklarades. Till ansökan skall fogas behövliga uppgifter.

En tjänsteman över vilken med stöd av matrikellagen (1010/89) förs matrikel skall till sin ansökan foga ett matrikelutdrag som gäller honom. Till ansökan behöver dock inte fogas ett utdrag ur matrikeln, om matrikel över tjänstemannen förs i det ämbetsverk hos vilket han söker tjänsten och om ämbetsverket så bestämmer. Utdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnas in.

9 §

En tjänst som skall besättas efter ansökan besätts på framställning, om republikens president, statsrådet eller ett ministerium är utnämnande myndighet. Framställningen görs av myndigheten i fråga till det ministerium som skall handlägga ärendet. Genom förordning kan dock stadgas att utlåtande skall avges i stället för framställning.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänster vid republikens presidents kansli, vid ett ministerium eller vid justitiekanslersämbetet och inte heller en tjänst som professor. Om besättande av dessa tjänster gäller vad som särskilt stadgas genom lag eller förordning.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte heller domartjänster eller domare.

10 §

En tjänst som inrättats i stället för en uppgift i arbetsavtalsförhållande kan för första gången besättas utan att tjänsten förklaras ledig, om den person som skött uppgiften utnämns till tjänsten.

När utnämning till en tjänst sker med stöd av 27 § 4 mom. statstjänstemannalagen kan tjänsten besättas utan att den förklaras ledig.

11 §

Får en tjänst enligt särskilda stadganden besättas utan att den förklarats ledig skall, innan tjänsten besätts, på behörigt sätt meddelas att tjänsten är vakant, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänster inom försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet eller utrikesförvaltningen.

12 §

Till en tjänst kan utnämnas endast den som har sökt tjänsten. Om tjänsten enligt särskilda stadganden dock får besättas utan att den ledigförklaras, kan till den utnämnas någon som på annat sätt har samtyckt till utnämningen.

13 §

På ansökan av den som har utnämnts till en tjänst kan den utnämnande myndigheten återkalla utnämningen före den tidpunkt från vilken personen i fråga har utnämnts till tjänsten.

Har en utnämning återkallats med stöd av 1 mom., får någon annan som sökt tjänsten utnämnas till den utan att tjänsten förklaras ledig på nytt.

14 §

Meddelande om tjänsteförslag och utnämningar i vilka ändring kan sökas genom besvär skall den myndighet som har gjort upp tjänsteförslaget eller verkställt utnämningen utan dröjsmål skriftligen tillställas dem som har sökt tjänsten. I meddelandet skall nämnas den tjänst som varit ledig att sökas, vilken myndighet som har fattat beslutet, datum för tjänsteförslaget eller utnämningen samt de sökande som har föreslagits eller den som har utnämnts till tjänsten.

Ett meddelande som avses i 1 mom. delges sökanden per post i orekommenderat brev eller på något annat sätt om vilket stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66).

Har för någon tjänst utfärdats stadganden som avviker från denna paragraf, skall de iakttas.

15 §

Ett tjänsteförhållande börjar vid den tidpunkt från vilken någon har utnämnts till en tjänst eller till tjänsteman.

16 §

Som bevis på utnämning utfärdas utnämningsbrev.

Docenter samt timlärare i bisyssla
17 §

En docent vid en högskola och en timlärare i bisyssla vid en högskola eller någon annan läroinrättning utnämns till sådant tjänsteförhållande som avses i 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen. En docent kan också utnämnas tills vidare. På anställningsförhållandet för docenter och timlärare i bisyssla tillämpas inte 56 § statstjänstemannalagen. I övrigt iakttas i fråga om docenter och timlärare i bisyssla i tillämpliga delar vad som stadgas i statstjänstemannalagen och -förordningen.

Bisysslor
18 §

Bisysslotillstånd beviljas om inte något annat stadgas,

1) ministerietjänstemän samt chefer för ämbetsverk, som lyder direkt under ett ministerium, av ifrågavarande ministerium,

2) domstolstjänstemän av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av lagmän, tingsdomare, jordrättsdomare, jordrättsingenjörer, vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer, vilka beviljas tillstånd av respektive överrätt, samt

3) andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

19 §

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla en bisyssla som nämns i 18 § 3 mom. statstjänstemannalagen till den myndighet som avses i 18 § eller till någon annan myndighet i enlighet med särskilda stadganden.

Utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande
20 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid om högst ett år med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen fattas av respektive ämbetsverk. Beslut om utnämning av en person till chef för ett ämbetsverk i tjänsteförhållande för viss tid fattas dock av ministeriet.

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid som varar över ett år fattas av den myndighet som skulle utnämna till motsvarande tjänst. Om republikens president är utnämnande myndighet, fattar likväl statsrådet beslut om utnämningen. Om statsrådet är utnämnande myndighet, fattar i frågavarande ministerium beslut om utnämningen.

Om utnämning till tjänsteman i tjänsteförhållande för viss tid kan särskilt stadgas på något annat sätt än vad som sägs i 1 och 2 mom.

Tjänstledighet
21 §

Om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av någon annan lag än statstjänstemannalagen eller tjänstekollektivavtal samt om annan tjänstledighet som varar högst ett år beslutar det ämbetsverk vid vilket tjänstemannen är anställd. Chefen för ett ämbetsverk beviljas dock i dessa fall tjänstledighet av ministeriet.

Om tjänstledighet i andra fall än de som avses i 1 mom. beslutar den utnämnande myndigheten. Är republikens president utnämnande myndighet, beslutar dock statsrådet om tjänstledigheten. Är statsrådet utnämnande myndighet, beslutar det behöriga ministeriet om tjänstledigheten.

Om fattande av beslut om tjänstledighet kan särskilt stadgas på något annat sätt än vad som sägs i 1 och 2 mom.

22 §

När en tjänsteman anhåller om tjänstledighet på grund av sjukdom skall han styrka sjukdomen med ett läkarintyg som uppgjorts enligt formuläret för anhållan om dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63), med ett intyg av en hälsovårdare vid en hälsovårdscentral eller med ett intyg av en hälsovårdare eller sjukskötare som anvisats av ämbetsverket. Om sjukdomen varar högst tre dygn, kan tjänstemannen styrka sjukdomen även på något annat tillförlitligt sätt som har godkänts av den myndighet som beviljar tjänstledighet. Om sjukdomen varar över fem dygn, skall den dock styrkas med ett ovan angivet läkarintyg.

Av särskilda skäl kan finansministeriet, i fråga om en viss period eller ett visst område eller i fall som begränsats på annat sätt, förordna att en sjukdom skall styrkas på annat sätt än som sägs i 1 mom.

23 §

Tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd (moderskapsledighet) skall sökas senast tre månader före den beräknade tidpunkten för nedkomsten. Till ansökan skall fogas ett sådant av en hälsovårdare eller läkare vid en hälsovårdscentral utfärdat intyg över den tid havandeskapet varat, som fordras för ansökan om den moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivaren.

24 §

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 § 3 mom. sjukförsäkringslagen betalas faderskapspenning (faderskapsledighet) skall sökas senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten eller, om faderskapsledighet används under valbar tid under moderskaps- och föräldrapenningsperioden, senast en månad innan en sådan faderskapsledighet börjar.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 § 2 mom. sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall om möjligt sökas en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock inom två månader efter det barnet har fötts.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken till en tjänsteman med stöd av 23 a § sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas så snart som möjligt.

Tjänstledighet på grund av vård av barn för den tid för vilken en tjänsteman med stöd av 23 § 4 mom. sjukförsäkringslagen betalas föräldrapenning (föräldraledighet) skall sökas senast en månad innan föräldraledigheten börjar. Sökanden skall uppvisa ett intyg av socialnämnden eller av den adoptionsbyrå som nämns i 17 § 2 mom. adoptionslagen om att barnet tagits i vård.

Tjänstledighet på grund av vård av barn som inte har fyllt tre år (vårdledighet) skall i fråga om vård av barn som inte har fyllt två år sökas senast två månader innan föräldraledigheten upphör och i fråga om vård av barn som har fyllt två år i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år.

Partiell tjänstledighet på grund av vård av barn (partiell vårdledighet) skall sökas senast tre månader innan vårdledigheten börjar.

25 §

Har myndigheten inte tillgång till de uppgifter och den utredning som fordras för ansökan om dag- eller moderskapspenning som enligt 28 § sjukförsäkringslagen skall betalas till arbetsgivaren, skall tjänstemannen tillställa myndigheten dessa.

26 §

Om betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet som har beviljats för studier som är ägnade att främja utförandet av ämbetsverkets uppgifter, beslutar det ämbetsverk som avses i 45 §.

27 §

Tjänstledigheten varar högst så länge som tjänstemannen innehar den tjänst eller står i det tjänsteförhållande från vilken tjänstledighet beviljats honom.

Avslutande av tjänsteförhållande
28 §

Sådana i 26 § 5 punkten statstjänstemannalagen avsedda ämbetsverkschefer som utöver vad som i 25 § 2 mom. statstjänstemannalagen stadgas om grunderna för uppsägning dessutom kan sägas upp då skäl därtill föreligger, är cheferna för de ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium och vilkas tjänst specificeras i statsbudgeten och verkställande direktören för ett statligt affärsverk.

29 §

Den utnämnande myndigheten säger upp en tjänsteman med stöd av 25 eller 26 § statstjänstemannalagen och upplöser ett tjänsteförhållande, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Om republikens president är utnämnande myndighet, sägs en tjänsteman dock upp och upplöses ett tjänsteförhållande, med undantag av officerarna och tjänstemän som anges i 26 § statstjänstemannalagen, av statsrådet, om inte republikens president i enskilda fall förbehåller sig beslutanderätten.

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen. En officer sägs dock upp av republikens president. Chefen för ett ämbetsverk sägs upp av ministeriet om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Rektorn för en statlig yrkesläroanstalt sägs upp av ämbetsverket i fråga.

30 §

En tjänsteman skall rikta sin uppsägning till den utnämnande myndigheten eller, om tjänstemannen enligt särskilda stadganden sägs upp av någon annan myndighet, till denna. Är republikens president eller statsrådet utnämnande myndighet, skall uppsägningen riktas till respektive ministerium. En officer som republikens president har utnämnt på föredragning av kommendören för försvarsmakten skall rikta sin uppsägning till denne.

31 §

I 28 § 2 mom. statstjänstemannalagen nämnt samtycke till återtagande av uppsägning av en tjänsteman ges av den myndighet som avses i 30 §.

32 §

Uppsägning från en tjänstemans sida anses ha skett då den handling med vilken tjänstemannen säger upp sig har kommit den myndighet som avses i 30 § till handa. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

Myndigheten anses ha sagt upp en tjänsteman då denne har fått del av uppsägningsbeslutet. Uppsägningstiden räknas från samma tidpunkt.

33 §

I tjänster som statssekreterare och kanslichef vid ett ministerium, kanslichef vid justitiekanslersämbetet och verkställande direktör för ett affärsverk samt i de tjänster som chef för ett ämbetsverk som lyder direkt under ett ministerium vilka skall specificeras i statsbudgeten är avgångsåldern 65 år, om inte en lägre avgångsålder stadgas i någon annan förordning.

34 §

Myndigheten skall ge tjänstemannen ett intyg över att tjänsteförhållandet har upphört, om det är fråga om ett sådant fall som stadgas i 35 § statstjänstemannalagen eller om att tjänstemannen har sagt upp sig.

Den myndighet som avses i 30 § ger en tjänsteman intyget över att tjänsteförhållandet har upphört, om inte något annat stadgas särskilt.

Tjänstemannanämnden
35 §

I tjänstemannanämnden kan finnas sekreterare i bisyssla, vilka utses av tjänstemannanämnden.

Av en sekreterare krävs juris kandidatexamen.

36 §

Har en medlem av tjänstemannanämnden inte tidigare avlagt domared eller avgett domarförsäkran, skall han innan han tillträder sitt uppdrag avlägga eden eller avge försäkran antingen vid allmän domstol eller inför tjänstemannanämndens ordförande.

37 §

Ärendena föredras i tjänstemannanämnden av ordföranden eller av en annan medlem av nämnden som ordföranden har förordnat. Ordföranden eller den medlem som föredrar ärendet kan på nämndens vägnar utan föredragning begära bemötanden och förklaringar, akten och utlåtande av den myndighet som tidigare har avgjort ärendet samt annan utredning som behövs för avgörande av ärendet. Ordföranden eller den medlem som föredrar ärendet kan även utsätta en tidsfrist för avgivande av bemötande eller förklaring. Inom denna tid skall bemötande eller förklaring avges vid äventyr att underlåtenhet inte utgör hinder för att ärendet handläggs och avgörs.

Ordföranden i tjänstemannanämnden kan förordna att nämndens sekreterare skall sköta föredragning och vidta andra i 1 mom. angivna åtgärder i ordförandens eller en medlems ställe.

Tjänstemannanämndens beslut avfattas skriftligen i form av en särskild expedition. Beslutet skall innehålla motivering till avgörandet och ange de lagrum som tillämpas. Beslutet skall delges i den ordning som stadgas i lagen om delgivning i förvaltningsärenden.

38 §

I fråga om arvoden och resekostnader för tjänstemannanämndens ordförande, övriga medlemmar och sekreterare gäller vad som föreskrivs om statens kommittéer.

Finansministeriet fastställer tjänstemannanämndens arbetsordning.

Särskilda stadganden
39 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering av en tjänsteman och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av respektive ämbetsverk, om inte något annat stadgas i förordning. Respektive ministerium beslutar dock om permittering, om ändring av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid och om varning i fråga om chefen för ett ämbetsverk, om inte något annat stadgas i förordning.

Beslut om avstängning från tjänsteutövning fattas av den utnämnande myndigheten, om inte något annat stadgas i lag eller förordning. Om republikens president eller statsrådet är utnämnande myndighet, skall respektive ministerium besluta om avstängningen.

40 §

Förordnande om att en tjänsteman skall undergå sådan kontroll och undersökning som avses i 19 § statstjänstemannalagen ges av den utnämnande myndigheten. Samma myndighet skall ålägga tjänstemannen att lämna de uppgifter som avses i paragrafen. Är republikens president utnämnande myndighet ges förordnandet dock av respektive ministerium, och är statsrådet utnämnande myndighet av respektive ämbetsverk. För en officer inom försvarsmakten ges förordnandet dock av kommendören för försvarsmakten. Förordnande för tjänstemän vid domstolar ges av den domstol vid vilken de är anställda, med undantag av lagmän, tingsdomare, jordrättsdomare, jordrättsingenjörer, vattenrättsdomare och vattenrättsingenjörer, vilka ges förordnande av respektive överrätt.

Såsom kostnader som enligt 19 § 2 mom. statstjänstemannalagen skall betalas av statens medel räknas även de till ersättning enligt avtalsbestämmelserna om ersättande av statstjänstemännens resekostnader berättigande resekostnaderna för resor som på förordnande av den myndighet som avses i 1 mom. gjorts för kontroll och undersökning på annan ort.

Om skyldigheten för en tjänsteman att på särskilda grunder som stadgas i lagen om företagshälsovård (743/78) eller i någon annan lag delta i kontroll och undersökning av hälsotillståndet och lämna uppgifter om detta stadgas särskilt.

41 §

Den utnämnande myndigheten beslutar om förflyttning till annat arbete av en i 20 § statstjänstemannalagen avsedd annan tjänsteman än en domare. Är republikens president eller statsrådet utnämnande myndighet, beslutar dock ministeriet om förflyttningen.

42 §

Om det i 22 § statstjänstemannalagen stadgade ställandet till statsrådets disposition och om förlängning av tiden beslutar republikens president när det är fråga om en tjänsteman som han har utnämnt, i andra fall statsrådet.

43 §

Innan beslut fattas om uppsägning av en tjänsteman med stöd av 25 eller 27 § statstjänstemannalagen eller om upplösande av tjänsteförhållande med stöd av nämnda lag skall myndigheten, om tjänstemannen anhåller därom, bereda respektive huvudförtroendeman eller förtroendeman tillfälle att bli hörd. Under samma förutsättningar skall huvudförtroendemannen eller förtroendemannen beredas tillfälle att bli hörd innan en tjänsteman med stöd av 36 § statstjänstemannalagen permitteras eller med stöd av 40 § i nämnda lag avstängs från tjänsteutövning, om inte avstängningen på grund av sakens natur skall träda i kraft omedelbart.

Myndigheten skall, innan den fattar beslut enligt 1 mom., underrätta tjänstemannen om möjligheten att begära att huvudförtroendemannen eller förtroendemannen hörs.

44 §

Ersättning för en tjänsteresa och för andra kostnader för en tjänsteförrättning skall sökas hos respektive myndighet inom två månader från det tjänsteresan avslutades eller kostnaden uppkom, vid äventyr att rätten till ersättning och eventuellt betalningsförskott annars går förlorad.

Av särskilda skäl kan myndigheten förordna att ersättning skall sökas inom kortare tid. Myndigheten kan på ansökan bevilja tillstånd till utbetalning av ersättning trots att sådan inte har sökts inom utsatt tid.

45 §

Ärenden som gäller ekonomisk förmån och kostnadsersättning som en tjänsteman kan ha rätt till på grund av tjänsteförhållandet avgörs, om inte annat stadgas, i fråga om

1) ministerietjänstemän samt presidenterna och ledamöterna i högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen av respektive ministerium,

2) tjänstemän vid försvarsmakten av huvudstaben och, när det gäller tjänstemän vid gränsbevakningsväsendet, av staben för gränsbevakningsväsendet samt i fråga om

3) andra tjänstemän av det ämbetsverk vid vilket de är anställda eller under vilket de lyder.

46 §

Vad som i denna förordning stadgas om ministerium gäller även statsrådets kansli, och vad som stadgas om ämbetsverk även statliga inrättningar.

Vad som i 30, 31, 34 och 39-41 §§ stadgas om ministerium gäller även justitiekanslersämbetet i fråga om dess tjänstemän med undantag av justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen.

47 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

I fråga om inrättande, indragning och ändring av tjänster vid ett ämbetsverk som inte under ett omkostnadsmoment anvisats medel för utgifter som föranleds av dess verksamhet, iakttas den upphävda statstjänstemannalagens (755/86) och statstjänstemannaförordningens (723/87) stadganden om inrättande, indragning och ändring av tjänster. I fråga om tjänster vid ministerier och justitiekanslersämbetet tillämpas dock vad som stadgas i statstjänstemannalagen och i denna förordning.

En tjänst som inrättats i stället för en uppgift som sköts av en tillfällig tjänsteman som anställts tills vidare eller i stället för en uppgift som tillfällig tjänsteman som med stöd av 72 § 1 mom. statstjänstemannalagen överförts till tjänsteförhållande för viss tid kan första gången besättas utan att den förklaras ledig, om tjänstemannen i fråga utnämns till tjänsten.

Helsingfors den 14 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.