959/1994

Given i Helsingfors den 4 november 1994

Förordning om anmälningar som skall göras i konkursärenden

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 115 a § konkursstadgan, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 november 1993 (1027/93):

1 §

Boförvaltaren skall utan dröjsmål anmäla att en konkurs har inletts

1) till utsökningsmyndigheten på gäldenärens hemort och på den ort där gäldenären har en fastighet,

2) till den inskrivningsmyndighet inom vars domkrets gäldenären har en fastighet eller någon inskriven särskild rättighet,

3) till fartygsregistret eller fartygsbyggnadsregistret, om konkursboet omfattar ett fartyg som har införts i fartygsregistret eller i fartygsbyggnadsregistret,

4) till luftfartygsregistret, om konkursboet omfattar ett registrerat luftfartyg,

5) till värdeandelsregistret, om konkursboet omfattar en värdeandel, enligt vad som stadgas i lagen om värdeandelskonton (827/91),

6) till den behöriga lönegarantimyndigheten, samt

7) till den behöriga näringsmyndigheten om gäldenären idkar näring som förutsätter tillstånd eller registrering.

Boförvaltaren skall utan dröjsmål också underrätta i 1 mom. avsedda myndigheter eller registerförare, om konkursen förfaller eller om behandlingen av konkursärendet av någon annan anledning upphör på något annat sätt än genom dom.

2 §

I anmälan skall anges

1) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktuppgifter, personbeteckning, affärs- eller samfundssignum och handelsregisternummer,

2) domstolen och uppgifter som identifierar ärendet,

3) tidpunkten när konkursen har inletts och, i en anmälan som avses i 1 § 2 mom., även när behandlingen av konkursärendet har avslutats, samt

4) boförvaltarens namn och kontaktuppgifter.

3 §

Anmälan kan göras per post eller med hjälp av telefax eller elektronisk post. Till lönegarantimyndigheterna kan anmälan även göras per telefon.

4 §

Om domstolens skyldighet att tillställa handelsregistret meddelande om en konkurs stadgas i handelsregisterlagen (129/79). Enligt vad justitieministeriet bestämmer kan anmälningarna göras genom konkurs- och företagssaneringsregistrets förmedling.

Om domstolens skyldighet att tillställa den som för bilregistret meddelande om en konkurs stadgas i lagen om inteckning i bil (810/72).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Denna förordning skall tillämpas, om konkursen har inletts efter att denna förordning har trätt i kraft.

Helsingfors den 4 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.