955/1994

Given i Helsingfors den 4 november 1994

Lag om ändring av 24 § förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/92) 24 § 1 mom. 4 punkten och 3 mom. samt

fogas till 24 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

24 §
Värdet av annan byggnad och konstruktion

Enligt vad som närmare föreskrivs i finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader samt i finansministeriets beslut om återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner anses som värde av byggnader, konstruktioner och vattenkraftverk återanskaffningsvärdet minskat med följande årliga åldersavdrag:


4) för byggnader, dammar, bassänger och andra konstruktioner som hör till ett vattenkraftverk 1 %,

5) för byggnader och konstruktioner som direkt tjänar kärnkraftverk 2,5 %.


Som värdet av en byggnad eller konstruktion som är i bruk anses utan hinder av 1 mom. minst 20 procent av byggnadens eller konstruktionens återanskaffningsvärde. Som värdet av de byggnader och konstruktioner som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten anses dock alltid minst 40 procent av återanskaffningsvärdet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1994. Lagen tillämpas första gången vid förmögenhetsbeskattningen för 1994.

RP 123/94
StaUB 46/94

Helsingfors den 4 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.