938/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91) 3 § 1 mom. 5 punkten, 64 § 2 och 3 mom., 66 § och 88 § 2 punkten,

ändras 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom., 63 § 2 mom., 65 §, 67 § 1 och 2 mom., 68 § 1 mom. och 76 § 1 mom.,

av dessa lagrum 65 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 januari 1993 (93/93), samt

fogas till 63 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

3 §
Tillämpning av lagen om aktiebolag

På ett bostadsaktiebolag tillämpas även följande stadganden i lagen om aktiebolag (734/78):


9) stadgandena i 15 kap. om skadeståndsskyldighet, så att vad som stadgas om verkställande direktören skall tillämpas på disponenten och att det ansvar som uppkommer som en följd av överträdelse av lagen om aktiebolag även skall gälla överträdelser av denna lag; i fråga om en revisors skadeståndsskyldighet gäller dessutom 44 § revisionslagen (936/94), samt


På ett bolag som avses i 2 § 1 mom. tillämpas dessutom vad revisionslagen stadgar om revision i en koncern och 11 kap. lagen om aktiebolag om koncernbokslut samt 12 kap. 1 § 2 mom., 2 § 2 mom. och 4 § 2 och 3 mom. lagen om aktiebolag.

63 §
Val av revisor

Om revision av ett bostadsaktiebolag gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen. På revision av ett bostadsaktiebolag tillämpas dock inte stadgandena om koncern i 17-22 och 25 §§ revisionslagen.


Bolagsstämman kan dessutom välja en eller flera revisorssuppleanter. Vad denna lag och revisionslagen stadgar om revisorer skall tillämpas på revisorssuppleanter.

65 §
Behörighetsvillkor för revisor

Åtminstone en av revisorerna skall vara en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller en revisionssammanslutning som avses i 5 och 6 §§ revisionslagen,

1) om antalet lägenheter i den eller de byggnader som bolaget äger uppgår till minst 100, eller

2) om detta vid den bolagsstämma som skall välja revisor yrkas av aktieägare med minst en tiondedel av alla aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna.

67 §
Av länsstyrelsen förordnad revisor

Utöver vad som stadgas i 27 § revisionslagen skall länsstyrelsen på anmälan förordna en sådan revisor för bolaget som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bolagsstämman trots att förhållandet är det som avses i 65 § 1 punkten inte har valt en revisor som nämns i stadgandet, eller om

2) bolagsstämman trots ett yrkande som avses i 65 § 2 punkten inte har valt en revisor som nämns i stadgandet.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. 1 punkten göras hos länsstyrelsen av vem som helst och i de fall som nämns i 1 mom. 2 punkten av en aktieägare. I sistnämnda fall skall anmälan göras inom en månad från bolagsstämman. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte bolagsstämman utan dröjsmål väljer en behörig revisor.


68 §
Särskild granskning

En aktieägare kan yrka särskild granskning av bolagets förvaltning och bokföring under en viss förfluten tid eller av vissa åtgärder eller omständigheter. Förslag om detta skall läggas fram vid den ordinarie bolagsstämman eller vid den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen till stämman skall behandlas. Om förslaget har biträtts av aktieägare med minst en tiondedel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna, kan en aktieägare inom en månad från bolagsstämman hos länsstyrelsen anhålla om att en granskare förordnas.


76 §
Förbud att bevilja lån och ställa säkerhet

Ett bolag får inte ge penninglån till den som är aktieägare, medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet, disponent, verkställande direktör eller revisor i bolaget eller i ett annat bolag inom samma koncern, inte heller till någon som är i släktskap eller svågerlag med dem på sådant sätt som avses i 24 § 1 mom. 3 punkten revisionslagen. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.