927/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/92) 5 § 3 mom. 2 punkten samt 24 och 65 §§ samt

fogas till 10 kap. en ny 71 a § som följer:

5 §

Utgifterna indelas enligt sin art i konsumtionsutgifter, överföringsutgifter, investeringsutgifter och övriga utgifter. Av utgifterna hänförs


2) till överföringsutgifterna statsbidrag till kommunerna, övriga offentliga samfund, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund och överföring av medel genom statens förmedling samt överföring av medel utan ersättning till statliga fonder utanför budgeten, till folkpensionsanstalten och till utlandet,


24 §

Finansministeriet bestämmer på framställning av respektive ministerium vilka ämbetsverk och inrättningar som utöver republikens presidents kansli samt ministerierna skall vara räkenskapsverk. Ministerierna skall vid behov göra framställning till finansministeriet om ändringar i detta hänseende.

65 §

Om inte något annat stadgas särskilt, skall räkenskapsverken och de andra ämbetsverk och inrättningar som ministerierna bestämmer inom sina förvaltningsområden samt fonderna utanför budgeten årligen före utgången av mars göra upp en verksamhetsberättelse för föregående finansår.

Verksamhetsberättelsen skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten vid ämbetsverket, inrättningen eller fonden utanför budgeten och den skall innehålla

1) en överblick över ämbetsverkets, inrättningens eller fondens verksamhet och framför allt de förändringar som skett i den under finansåret,

2) en beskrivning av verksamhetens resultat jämte nyckeltal och jämförelser med resultatmålen samt

3) en granskning av kalkylerna i bokslutet.

10 kap.

Särskilda stadganden

71 a §

Vid statskontoret kan för främjande av god bokföringssed finnas en statlig bokföringsnämnd, nedan bokföringsnämnden, som på ansökan av en statlig myndighet, ett räkenskapsverk, en fond utanför budgeten eller ett statligt affärsverk kan ge utlåtanden och rekommendationer om tillämpningen av de stadganden, föreskrifter och anvisningar som gäller deras bokföring och bokslut samt ta initiativ eller utfärda rekommendationer om statens bokföring och uppgörandet av bokslut samt

utvecklandet av dessa. Bokföringsnämnden kan vid behov också ge utlåtanden om allmänt viktiga projekt som gäller utvecklande av bokföringen.

Bokföringsnämnden består av en ordförande och sju andra medlemmar, av vilka alla utom ordföranden har en personlig suppleant. Finansministeriet förordnar ordföranden, medlemmarna och suppleanterna för tre år i sänder. Nämnden utser en vice ordförande inom sig. Nämnden kan inom sig tillsätta sektioner för beredningen av ärenden. Nämnden och dess sektioner har rätt att höra sakkunniga. De sekreteraruppgifter och kontorstjänster som bokföringsnämnden behöver skall skötas som tjänsteuppdrag av statskontorets personal.

Arvoden och resekostnadsersättningar till bokföringsnämndens medlemmar, suppleanter och sakkunniga fastställs av finansministeriet. Nämnden skall årligen före utgången av mars för statskontoret göra upp en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår. Berättelsen skall tillställas finansministeriet för kännedom. Om nämnden gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms om statens komittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

Förordningens 24 § träder dock i kraft den 1 januari 1995. Stadgandet i 5 § 3 mom. 2 punkten tillämpas första gången på budgeten för 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

De rättigheter som har getts med stöd av 24 § och som gäller när denna förordning träder i kraft, gäller till den del de inte strider mot stadgandena i denna förordning tills vidare, till dess något annat bestäms genom beslut av finansministeriet.

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.