923/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 oktober 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompabilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar

Handels- och industriministeriet har

ändrat 8 §, 11 § 1 mom. 1 stycket och bilagan i handels- och industriministeriets beslut (1696/93) av den 30 december 1993 om elektromagnetisk kompabilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar samt

fogat ett nytt 8 § 2 mom. samt nya 8 a och 8 b §§ till beslutet som följer:

8 §

För utsläppande på marknaden skall elektrisk utrustning ha en CE-märkning enligt bilagan som bestyrkande av att utrustningen enligt 7 § uppfyller de krav som ställs i 4 och 5 §§.

Tillverkaren eller den som representerar honom och som är verksam på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall anbringa CE-märkningen på den elektriska utrustningen eller alternativt på utrustningens förpackning, bruksanvisning eller garantisedel.

8 a §

Om på utrustningen bör tillämpas flera sådana direktiv för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som nationellt bringats i kraft och som förutsätter CE-märkning, får märkningen anbringas endast när den elektriska utrustningen uppfyller alla de krav som ställs på den.

Under övergångsperiod anger CE-märkningen endast överensstämmelse med kraven i de direktiv för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som nationellt bringats i kraft och som tillämpats av tillverkaren.

I de dokument, anmälningar och anvisningar som medföljer utrustningen bör anges referensnummer på de direktiv som tillämpats.

8 b §

Det är förbjudet att anbringa märkning som till sin betydelse eller till sitt utseende kan förväxlas med CE-märkningen.

Utan hinder av vad som sägs i 1 mom. är det tillåtet att anbringa annan märkning på utrustningen, dess förpackning och bruksanvisning eller garantisedel, förutsatt att anbringande av en sådan märkning inte minskar CE-märkningens synlighet och läslighet.

11 §

Försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter:

1) namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Utan hinder av vad i 8 a § 1 mom. och 8 b § i detta beslut stadgas kan den som saluför eller överlåter utrustning till någon annan fram till den 1 januari 1997 släppa ut sådan utrustning, som avses i detta beslut, på marknaden i enlighet med de stadganden och bestämmelser som var i kraft i Finland den 31 december 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. EES-avtalets bilaga II: rådets direktiv Nr 93/68/EEG.

Helsingfors den 14 oktober 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Alice Guimaraes

MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE SOM AVSES I 8 §

CE-märkningen om överensstämmelse skall bestå av bokstäverna 'CE' i följande utformning:

Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i vidstående modell bibehållas. Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.