922/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 oktober 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet

Handels- och industriministeriet har

upphävt 13 §, 14 § och 16 § i sitt beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93),

ändrat 11 §, 12 § och 15 § 2 mom. samt

fogat nya 11 a, 11 b, 13 a, 13 b, 13 c, 14 a, 14 b, 14 c §§, en ny mellanrubrik före 15 § samt en ny bilaga 1 till beslutet som följer:

11 §

Elinspektionscentralen skall utfärda närmare föreskrifter om vilka de standarder är som avses i 8-10 §§ och hur de skall tillämpas.

Intern tillverkningsverifikation
11 a §

Med intern tillverkningsverifikation avses ett förfarande i enlighet med 13 a-14 c §§ i detta beslut, genom vilket tillverkaren säkerställer och försäkrar att utrustningen uppfyller säkerhetskraven i 3-7 §§ i detta beslut.

Den som i Finland tillverkar elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för detta beslut, bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att elektrisk utrustning, vilken tillverkats enligt en tillverkningsmetod som valts av honom, överensstämmer med säkerhetskraven i 3-7 §§ i detta beslut samt den tekniska dokumentation som avses i 14 b § nedan.

Representant verksam på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
11 b §

Med en representant verksam på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avses i detta beslut en fysisk eller juridisk person, vars verksamhetsställe är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som av en tillverkare skriftligen befullmäktigats att handha vissa till den interna verifikationen anslutna uppgifter som åligger tillverkaren.

Bestyrkande som krävs för utsläppande på marknaden
12 §

Den som i Finland saluför eller till någon annan överlåter elektrisk utrustning, som hör till tillämpningsområdet för detta beslut, skall ombesörja att utrustningen är försedd med CE-märkning enligt bilaga 1, som grundar sig på intern verifikation av tillverkningen och som krävs för att utrustningen skall få släppas ut på marknaden.

CE-märkningen
13 a §

CE-märkningen bör vara anbringad på den elektriska utrustningen av tillverkaren eller av hans representant, som verkar på Europeiska ekonomiska området.

CE-märkningen bör vara anbringad på den elektriska utrustningen eller alternativt på förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln.

CE-märkningen skall anbringas så, att den är synlig, läslig och outplånlig.

13 b §

Anbringande på elektrisk utrustning av märkning som till sin betydelse eller sitt utseende på ett vilseledande sätt påminner om CE-märkningen är förbjuden.

Oaktat vad som sagts i 1 mom. är det tillåtet att anbringa annan märkning på elektrisk utrustning, dess förpackning och bruksanvisning eller garantibevis, om anbringande av en sådan märkning inte minskar CE-märkningens synlighet och läslighet.

13 c §

Om elektrisk utrustning hör till tillämpningsområdet för flera sådana direktiv som skall tillämpas på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som bringats i kraft nationellt och som förutsätter anbringande av CE-märkning, får märkningen endast anbringas om den elektriska utrustningen överensstämmer med alla de krav som ställts på den.

Under övergångstid anger CE-märkningen överensstämmelse med endast de direktiv som skall tillämpas på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, som nationellt bringats i kraft och som tillämpats av tillverkaren.

I dokument, anmälningar och föreskrifter som medföljer den elektriska utrustningen skall anges hänvisningsnummer till de direktiv som tillämpats.

Försäkran om överensstämmelse
14 a §

Angående elektrisk utrustning bör finnas tillgänglig en skriftlig försäkran om överensstämmelse som uppgjorts av tillverkaren eller den som representerar honom och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och i denna försäkran skall ingå:

1) namn och adress på tillverkaren eller den som representerar honom och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) en allmänt hållen beskrivning av den utrustning som försäkran avser,

3) en hänvisning till harmoniserade standarder, på basen av vilka försäkran om överensstämmelse givits, samt vid behov hänvisningar till nationella åtgärder som vidtagits för att säkerställa, att utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i detta beslut,

4) uppgifter om den person som har fullmakt att som undertecknare svara för tillverkaren eller om den person som representerar tillverkaren och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt

5) de två sista siffrorna i årtalet för det år då CE-märkningen anbringats.

Teknisk dokumentation
14 b §

Angående elektrisk utrustning bör finnas tillgängligt teknisk dokumentation som uppgjorts av tillverkaren och som bör innehålla:

1) en allmän beskrivning av den elektriska utrustningen,

2) konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmonteringar, kretsar etc.,

3) beskrivningar och förklaringar som behövs för att förstå ovan avsedda ritningar och scheman och hur den elektriska utrustningen fungerar,

4) en lista på de standarder som helt eller delvis har följts,

5) en beskrivning av de lösningar som valts för att beakta säkerhetssynpunkterna i detta beslut, till de delar standarder inte tillämpats,

6) resultat av gjorda konstruktionsberäkningar, utförd kontroll etc.,

7) provningsrapporter, samt

8) en kopia av ovan i 14 a § avsedd försäkran om överensstämmelse.

Den tekniska dokumentationen skall vara upplagd på ett sådant sätt, att Elinspektionscentralen eller något annat i 15 § nedan avsett övervakat besiktningsorgan förmår avgöra på basen av dokumentationen, huruvida den elektriska utrustningen uppfyller säkerhetskraven i detta beslut.

Den tekniska dokumentationen skall förvaras på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

14 c §

Den som i Finland tillverkar elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för detta beslut eller den som representerar honom och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hålla den ovan i 14 b § avsedda tekniska dokumentationen tillgänglig för Elinspektionscentralen för kontroll i minst 10 års tid från det datum, då den sista elektriska utrustningen har tillverkats.

Om tillverkaren eller hans representant inte har något verksamhetsställe på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bör den importör, som importerat den elektriska utrustningen till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ombesörja att den i 14 b § ovan avsedda tekniska dokumentationen uppgörs samt hålls tillgänglig för Elinspektionscentralen på det sätt som avses i 1 mom.

Övervakade besiktningsorgan
15 §

Elinspektionscentralen upprätthåller en förteckning över de övervakade besiktningsorgan som avses i 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Utan hinder av vad som i 11 a, 11 b och 12-14 c §§ i detta beslut bestäms, kan den som saluför utrustning eller överlåter utrustning till någon annan fram till den 1 januari 1997 släppa ut sådan elektrisk utrustning, som avses i detta beslut, på marknaden i Finland enligt de stadganden och bestämmelser som var i kraft den 31 december 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv Nr 93/68/EEG.

Helsingfors den 14 oktober 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Tf. överinspektör
Alice Guimaraes

CE-MÄRKNING SOM AVSES I 12 §

CE-märkningen om överensstämmelse skall bestå av bokstäverna ''CE'' i följande utformning:

Om CE-märkningen förminskas eller förstoras skall de proportioner som anges i vidstående modell bibehållas. Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-märkningen vara ungefär lika höga och inte lägre än 5 mm.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.