887/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av 10 och 14 §§ lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § och 14 § 1 mom. lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78),

av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1251/89), som följer:

10 §

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller bostadsbidrag för pensionstagare får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden. I prövningsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

I fråga om ändringssökande tillämpas i övrigt i tillämpliga delar vad 8 kap. folkpensionslagen stadgar därom. En framställning eller ansökan som gäller undanröjande av ett laga kraft vunnet beslut skall dock i stället för av den i 74 § 1 mom. folkpensionslagen nämnda försäkringsdomstolen prövas av prövningsnämnden, som efter att ha berett de andra parterna tillfälle att bli hörda kan undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt.

14 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas i tillämpliga delar dessutom 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom., 80-83 och 84-87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande samt stadgandet i 74 c § folkpensionslagen tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.