886/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 22 a § 9 mom. och 77 §,

av dessa lagrum 22 a § 9 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (564/93),

ändras 6 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 45 § 1 mom., 73, 73 a och 74 §§ samt 83 § 3 mom.,

av dessa lagrum 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag av 4 november 1960 (466/60), 73 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 4 juli 1963 (427/63) samt lagar av den 5 februari 1988, den 23 december 1988 och den 30 december 1993 (123 och 1217/88 och 1574/93) och 73 a § sådan den lyder i lag av den 5 februari 1982 (103/82) och 74 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1965 (705/65), samt

fogas till 45 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 4 november 1960 och lag av den 8 augusti 1986 (594/86), ett nytt 3 mom. och till lagen nya 73 b, 74 b och 74 c §§ som följer:

6 §

Försäkringspremie påförs icke försäkrad:


3) som under inkomståret eller en del därav har uppburit invaliditetspension enligt denna lag,


Försäkringspremie skall likväl påföras 63-årig försäkrad eller en försäkrad som får invaliditetspension, om till hans beskattningsbara inkomst vid kommunalbeskattningen även räknats värdet av det arbete som hans annat än i 1 mom. nämnda hemmavarande barn eller annan familjemedlem utfört till förmån för hans hushåll, på grundvalen av det antal skatteören som motsvarar denna inkomst.

45 §

Utbetalningen av pension eller en del därav kan inställas interimistiskt tills ärendet har avgjorts slutligt, om det finns grundad anledning att anta att pensionen borde dras in eller dess belopp nedsättas eller om den skyldighet som enligt 46 § ålagts för justering av pensionsrätten inte fullgörs. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.


Om en pension som har inställts enligt 1 mom. börjar utbetalas igen, skall på den tillämpas vad som stadgas om retroaktiv utbetalning av pension.

73 §

Den som är missnöjd med pensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller folkpension eller någon annan i denna lag stadgad förmån får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Angående prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkringslagen.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen, om beslutet gäller rätt till pension eller vårdbidrag eller om det gäller återkrav. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

73 a §

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som framställs i besvärsskriften skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 73 §.

Kan pensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om införskaffandet av en tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

73 b §

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som 73 § stadgar, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till behandling, om det finns vägande orsaker till förseningen.

74 §

Om ett laga kraft vunnet beslut som gäller en förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på framställning av pensionsanstalten eller på ansökan av en part i ärendet, efter att ha berett de övriga parterna tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet och bestämma att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en sådan framställning kan pensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt inställa utbetalningen av förmånen eller betala denna enligt sin framställning.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån, skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare laga kraft vunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas så som 73 § stadgar.

74 b §

Grundar sig pensionsanstaltens beslut på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsanstalten med parternas samtycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall pensionsanstalten rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett för en part oskäligt resultat.

Angående rättelse skall anteckning göras i pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet anhängigt, skall pensionsanstalten meddela att rättelseärendet upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

74 c §

Om den som uppbär tilläggsdel har beviljats retroaktivt en förmån enligt 26 § 1 mom. eller om en sådan förmån har höjts, kan pensionsanstalten, oberoende av vad 74 § stadgar, efter att ha hört den berörda parten behandla ärendet på nytt.

83 §

Statliga, kommunala eller andra offentligrättsliga samfunds myndigheter, läkare i offentlig tjänst, sjukhus samt försäkrings- och pensionsanstalter är skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen uppgifter som de innehar om hälsotillståndet hos dem som ansöker om eller uppbär invaliditetspension. Pensionsanstalten är skyldig att betala ett skäligt arvode för läkarutlåtande som har getts på grundval av den förpliktelse som stadgas i detta moment.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande samt stadgandet i 74 c § tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.