875/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 oktober 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall

Jord- och skogsbruksministeriet har

upphävt 2.2 och 2.3 punkten i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 7 juli 1994 om behandling av animaliskt avfall (634/94),

ändrat 2 § 1 mom., 3 § 1.2 punkten samt 10 och 11 punkten, 9 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 och 2 mom. och 20 § 1 och 2 mom. samt

fogat till 3 § en ny 12 punkt, 9 § 2 mom. en ny 5 punkt, 11 § ett nytt 3 mom., 12 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir ett nytt 4 mom., 13 § ett nytt 2 mom. samt till beslutet en ny 18 a och 19 a §§ och före vardera av de tillfogade 18 a och 19 a §§ en ny mellanrubrik som följer:

2 §

Detta beslut tillämpas på insamling, transport, lagring, behandling och användning av animaliskt avfall som uppstått i Finland samt på tillsynen över dessa. Beslutet tillämpas inte på matavfall, på renar som dött ute i terrängen, på avsöndringar och exkrementer av djur och inte heller på foderfisk som skaffats genom fiske med undantag av fisk som fångats på öppna havet för framställning av fiskmjöl.


3 §

I detta beslut avses med


1.2) sådana för livsmedelsproduktionen avsedda djur- och fiskkroppar eller delar av djur eller fiskar eller andra produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda att direkt användas som livsmedel eller som inte kan användas som livsmedel, med animaliskt avfall avses dock inte matavfall, renar som dött ute i terrängen, avsöndringar och exkrementer av djur samt foderfisk som skaffats genom fiske,


10) tekniska eller farmaceutiska produkter produkter som är framställda av animaliskt lågriskavfall exempelvis skinn och hudar och avsedda för annat ändamål än som livsmedel eller djurfoder,

11) pälsdjursfoderanläggning foderkök eller foderblandningsanläggning som tillverkar pälsdjursfoder av pälsdjurskroppar eller annat animaliskt lågriskavfall eller animaliskt högriskavfall för försäljning, förmedling eller distribuering och om vars verksamhet närmare bestämmelser finns i 18 a §, samt

12) inrättning en anläggning för bearbetning av animaliskt lågrisk- eller högriskavfall, en fabrik för framställning av fiskmjöl eller foder för sällskapsdjur, en pälsdjursfoderanläggning eller en fabrik som använder animaliskt lågriskavfall vid framställning av tekniska eller farmaceutiska produkter.

9 §

Animalisk lågriskavfall skall med undantag av pälsdjurskroppar behandlas


3) i en fabrik enligt 17 § som framställer foder för sällskapsdjur,

4) i en anläggning enligt 17 § som framställer tekniska eller farmaceutiska produkter, eller

5) i en pälsdjursfoderanläggning enligt 18 a §.


11 §

Obehandlat animaliskt högrisk- och lågriskavfall får inte användas till utfordring av djur i andra än de fall som avses i 2 och 3 mom. i denna paragraf och i 13 §.

Animaliskt lågriskavfall och i 4 § 1, 4 och 8 punkten definierat animaliskt högriskavfall kan användas för utfordring av följande djur utan i 9 § avsedd behandling, när användningen inte medför hälsorisker för människor eller djur:

1) päls-, djurparks- och cirkusdjur,

2) maskar och maggotar,

3) hundar i kennlar, samt

4) vilda djur med undantag av vildsvin.

Animaliskt avfall enligt 2 mom. kan användas för tillverkning av pälsdjursfoder i en pälsdjursfoderanläggning enligt 18 a §.

12 §

Den som använder animaliskt avfall skall anmäla sådan användning som avses i 11 § 2 mom. till kommunalveterinären i den kommun där avfallet används för registrering i den förteckning som avses i 21 §. I anmälan skall ingå uppgifter om den som använder avfallet, användningsändamålet, närmare uppgifter om användningsplatsen samt uppgifter om området och platserna varifrån avfallet insamlas. Anmälan skall göras innan användningen inleds.

Om den användning som avses i anmälan gjord i enlighet med 1 mom. förändras väsentligt eller upphör, skall detta omedelbart meddelas till kommunalveterinären.

Förutom vad som förordnas i 1 mom. skall den som använder animaliskt avfall som avses i 4 § 1 punkten för ändamål som avses i 11 § 2 mom. 4 punkten på förhand anmäla om varje enskild användningsgång till kommunalveterinären i den kommun varifrån avfallet insamlas. Kommunalveterinären skall vid behov besiktiga avfallet innan det används.


13 §

Kött som innehåller mikrobläkemedel kan användas för tillverkning av pälsdjursfoder i en pälsdjursfoderanläggning enligt 18 a §.

Godkännande av pälsdjursfoderanläggning
18 a §

En pälsdjursfoderanläggning får inte inleda sin verksamhet innan kommunalveterinären har godkänt den. Godkännandet görs på ansökan.

Villkoret för att anläggningen skall kunna godkännas är att den överensstämmer med de krav som ställs i 17 § 2 mom. På avfall från anläggningen skall bestämmelserna i 18 § tillämpas.

Annan övervakning
19 a §

Kommunalveterinären skall övervaka användning, insamling, transport och lagring av animaliskt avfall inom sitt tjänsteområde och verkställa de besiktningar som behövs för övervakningen.

20 §

Kommunalveterinären skall ofördröjligen informera länsveterinären, de kommunala myndigheter som enligt hälsovårdslagen (469/65) sköter tillsynsuppgifterna och den i 38 § avfallslagen (1072/93) avsedda kommunala myndigheten om de beslut om godkännande och återkallande av godkännande som gäller anläggningar som avses i 16, 17 och 18 a §§. Om det är fråga om en anläggning som framställer foder, skall länsveterinären också vidarebefordra nämnda beslut till kontrollcentralen för växtproduktion för kännedom.

Kommunalveterinären skall dessutom omedelbart sända de i 12 § avsedda anmälningar om användare av animaliskt avfall som han mottagit till länsveterinären för kännedom. Om anmälan gäller avfall som insamlas från andra områden än den kommunalveterinärs verksamhetsområde, som mottagit anmälan, skall länsveterinären skicka anmälan för kännedom till vederbörande kommunalveterinär. Om avfall uppsamlas från slakteri eller slaktplats skall länsveterinären skicka anmälan för kännedom till vederbörande besiktningsveterinär.Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1994.

När detta beslut träder i kraft skall pälsdjursfoderanläggningar i drift ändras i motsvarighet till bestämmelserna i detta beslut senast den 31 december 1994. Kommunalveterinären skall fatta beslut om anläggningen överensstämmer med de krav som ställs som villkor för godkännande i 18 a § senast den 31 december 1994. Beslutet görs på ansökan.

Bilaga I till EES-avtalet: rådets direktiv 90/667/EEG

Helsingfors den 7 oktober 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.