873/1994

Utfärdat i Helsingfors den 26 september 1994

Undervisningsministeriets beslut om timfördelningen i vuxengymnasier

Undervisningsministeriet har i dag med stöd av 14 § 1 mom. lagen om vuxengymnasier (439/94) beslutat följande om timfördelningen i vuxengymnasierna:

1 §

Timfördelningen inom grundskoleundervisningen är följande:

Läroämnen Obligatoriska kurser Minimiantal valfria kurser
Modersmålet 4 1-
Språk 14 6-
Andra inhemska språket och främmande språk
Matematik 8 1-
Religion eller livs- åskådningskunskap 1 2-
Samhällsämnen och naturvetenskapliga ämnen 12-
Historia och samhällslära
Fysik
Kemi
Biologi
Geografi
Andra ämnen och ämneshelheter som hör till uppgiften för ett vuxengymnasium
Sammanlagt minst 44
2 §

Timfördelningen inom gymnasieundervisningen är följande:

Läroämnen Obligatoriska kurser Minimiantal valfria kurser
Modersmålet 4 1-
Språk 11 8-
Andra inhemska språket och främmande språk
Matematik, tot. 16 5-
kort lång
Livsåskådnings- ämnen och samhällsämnen 6 6-
Religion eller livsåskådningskunskap Historia och samhällslära Filosofi
Naturvetenskapliga ämnen 5 7-
Fysik Kemi Biologi Geografi
Psykologi 2-
Andra ämnen och ämneshelheter som hör till uppgiften för ett vuxengymnasium
Sammanlagt minst 44
3 §

Antalet kurser i obligatoriska läroämnen kan vara större än vad som anges i 1 och 2 §§.

Antalet kurser inom fängelseundervisning är minst 30.

Utöver undervisningen i de olika läroämnena ges de studerande handledning i anslutning till studierna. Det är frivilligt för de studerande att delta i handledningen.

En studerande som genomgår grundskolan skall välja minst fyra av de valfria läroämnen som anges i 8 § 1 mom. förordningen om vuxengymnasier.

En studerande skall studera minst ett språk enligt målen för A-lärokursen och minst ett språk enligt målen för B-lärokursen. Ett av dem skall vara det andra inhemska språket. Den studerande skall beredas möjlighet att studera ett eller flera främmande språk som valfritt ämne.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995. En läroplan som har utarbetats enligt det statsrådsbeslut om timfördelningen i kvällsgymnasier som var gällande när detta beslut trädde i kraft kan iakttas till dess huvudmannen för vuxengymnasiet tar i bruk en läroplan som har utarbetats enligt detta beslut.

Helsingfors den 26 september 1994

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Undervisningsråd
Riitta Piri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.