868/1994

Given i Helsingfors den 7 oktober 1994

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § och 5 § 4 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § i lag av den 14 juni 1985 (461/85) och 5 § 4 mom. i lag av den 7 april 1989 (316/89), som följer:

2 §

Med lön avses i denna lag lön som nämns i 4 § lagen om förskottsuppbörd, i 2 § lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/76), varvid i fråga om kostnaderna för utförandet av arbetet skall beaktas 8 § lagen om förskottsuppbörd. Till lön hörande naturaförmåner beräknas så som stadgas i lagen om förskottsuppbörd. Såsom lön anses likaså sådan i 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet nämnd lön på vilken källskatt uppbärs enligt den nämnda lagen.

Med arbetsgivare avses i denna lag arbetsgivare som nämns i 4 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden samt den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet är skyldig att uppbära källskatt. Betalas lönefordran ur arbetsgivares egendom som upplåtits till konkurs, skall konkursboet betala arbetsgivares socialskyddsavgift på grundvalen av lönefordran som betalts av dessa medel.

5 §

Den som är skyldig att uppbära slutlig löneskatt och källskatt skall betala socialskyddsavgift inom den tid som stadgas för betalning av slutlig löneskatt och källskatt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på lön som betalas den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 2/94
StaUB 36/94

Helsingfors den 7 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.