859/1994

Given i Helsingfors den 30 september 1994

Förordning om häradsämbete

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 7 § lagen den 14 februari 1992 om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/92):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning stadgas om häradsämbetet.

Om ett härads fristående ämbetsverk stadgas särskilt.

2 §
Häradsämbetets uppgifter och ställning

Häradsämbetet är på lokal nivå allmän förvaltningsmyndighet som lyder under länsstyrelsen.

Dessutom sköter häradsämbetet polis-, åklagar- och utsökningsuppgifter samt, enligt vad som stadgas särskilt, andra lokalförvaltningsuppgifter.

Vid skötseln av uppgifter inom olika förvaltningsområden arbetar häradsämbetet under länsstyrelsen enligt vad som stadgas särskilt.

3 §
Häradsförvaltningens samarbetsgrupp

För ärenden som gäller koordinering av resultatstyrningen vid häradsämbetena och enheterna vid dessa samt allmänt utvecklande av häradsämbetena arbetar i anslutning till inrikesministeriet häradsförvaltningens samarbetsgrupp. Representerade i samarbetsgruppen är de ministerier inom vilkas förvaltningsområde uppgifter sköts vid häradsämbetena samt justitiekanslersämbetet och länsstyrelserna.

Inrikesministeriet tillsätter samarbetsgruppen för tre år i sänder.

Ordförande för samarbetsgruppen är kanslichefen vid inrikesministeriet och vice ordförande kanslichefen vid justitieministeriet.

4 §
Resultatstyrning

Länsstyrelsen godkänner på ett häradsämbetes förslag de resultatmål som gäller häradsämbetet som allmän förvaltningsmyndighet och ämbetsverk på basis av de allmänna målsättningar och verksamhetslinjer som inrikesministeriet har ställt.

Inrikesministeriet anvisar länsstyrelserna anslag för häradsämbetets allmänna förvaltningsuppgifter, gemensam administration och gemensamma tjänster samt för utvecklande av ämbetsverket för att fördelas mellan häradsämbetena.

Om resultatstyrningen vid häradsämbetenas enheter stadgas särskilt.

5 §
Organisation

Vid ett häradsämbete finns, om inte annorlunda stadgas särskilt, enheter åtminstone för polis-, åklagar- och utsökningsuppgifter.

Länsstyrelsen förordnar en chef för någon enhet vid ett häradsämbete att sköta ämbetsverkschefens uppgifter för tre år i sänder.

Chefen för ämbetsverket har titeln häradslänsman.

6 §
Ledning

Chefen för ämbetsverket leder häradsämbetet och ansvarar för att de resultatmål som avses i 4 § 1 mom. uppnås.

Chefen för ämbetsverket följer också verksamheten vid ämbetsverkets enheter och främjar häradsämbetets samarbete med andra ämbetsverk och inrättningar samt de samfund som är viktiga med tanke på ämbetsverkets och dess enheters verksamhetsområde.

7 §
Ledningsgrupp

Vid ett häradsämbete finns en ledningsgruppsom består, om av särskilda skäl inte något annat följer, av chefen för ämbetsverket och övriga chefer för verksamhetsenheterna samt två representanter för personalen.

Ledningsgruppen behandlar ärenden som avses i 4 § 1 och 2 mom. och övriga ärenden som enligt ämbetsverkets arbetsordning skall behandlas av ledningsgruppen samt följer resultatplaneringen vid verksamhetsenheterna.

8 §
Gemensam personal

Vid ett häradsämbete finns gemensam personal för allmänna förvaltningsuppgifter, kundbetjäning, kontorstjänster och gemensam administration.

Gemensam personal anställs av chefen för ämbetsverket om inte annorlunda bestäms i ämbetsverkets arbetsordning.

Om anställning av personalen vid häradsämbetets enheter stadgas särskilt.

9 §
Avgörande av ärenden

Chefen för ämbetsverket avgör ärenden som ankommer ämbetsverket som allmän förvaltningsmyndighet samt ärenden som hör till ämbetsverkets allmänna ledning, om beslutanderätten inte har anförtrotts någon annan tjänsteman i ämbetsverkets arbetsordning.

Om avgörande av ärenden som hör till verksamhetsområdet för en enhet vid häradsämbetet stadgas särskilt.

10 §
Häradets namn och häradsämbetets placeringsort

Länsstyrelsen beslutar om ett härads namn och ett häradsämbetes placeringsort. Innan beslutet fattas skall länsstyrelsen höra de kommuner som hör till häradet och de förbund på landskapsnivå som saken gäller.

11 §
Arbetsordning

Chefen för ämbetsverket fastställer ämbetsverkets arbetsordning.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

När ett häradsämbete inrättas, kan tjänsterna besättas utan att de förklaras lediga.

Helsingfors den 30 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.