846/1994

Given i Helsingfors den 30 september 1994

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 15 § 3 mom. sådant det lyder i ovannämnda lag och lag av den 22 december 1993 (1467/93), och

ändras 13 a § 1 och 3 mom. samt 13 b § 2 mom., sådana de lyder i lag av den 19 november 1993 (979/93), som följer:

13 a §

Till de kostnader för pensionsskyddscentralen som avses i 12 § 1 mom. 5 punkten kan 1995-1998 även räknas belopp som behövs för att täcka kostnader som föranleds av kreditförsäkringsverksamheten 1992 och 1993 till den del kreditförsäkringsrörelsens egna medel inte räcker till.


När storleken på arbetspensionspremien enligt denna lag fastställs för 1995-1998 beaktas de i denna paragraf nämnda kostnaderna för pensionsanstalterna så som stadgas i 12 § 5 mom.

13 b §

De ansvar för kreditförsäkringar som utgör säkerhet för lån, som är i kraft vid den tidpunkt som nämns i 1 mom., skall minskas i samma förhållande som varje lån enligt lånevillkoren skall avkortas. Om man inte då lånet beviljades har kommit överens om något avkortningsprogram eller om det enligt avkortningsprogrammet återstår lån vid utgången av 2005, skall ansvaret för kreditförsäkringen årligen minskas med minst sju procent av det återstående lånekapitalet. Ansvar som grundar sig på övriga i 1 mom. avsedda kreditförsäkringar skall årligen minskas med ett belopp som är en tolftedel av det ansvar som var i kraft vid utgången av 1993. Utan hinder av vad som stadgas ovan i detta moment kan kreditförsäkringsgivaren godkänna sådana ändringar i avkortningsprogrammet för lånet och i de övriga villkoren som kan antas minska pensionsskyddscentralens utgifter för kreditförsäkringsverksamheten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens 13 b § 2 mom. träder likväl i kraft den 1 oktober 1994.

Om arbetsgivaren har försummat sin skyldighet att ta en kreditförsäkring enligt de stadganden som var i kraft före den 1 januari 1994, tillämpas 15 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare sådant det lydde när denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 118/94
ShUB 22/94

Helsingfors den 30 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.