844/1994

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 23 september 1994

Lag om ändring av lagen om konsumentklagonämnden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 9 § 2 mom. lagen den 20 januari 1978 om konsumentklagonämnden (42/78),

ändras 1 § 2 mom. 1 punkten, 2 § 2 mom., 3 §, i 5 § 1 mom. det inledande stycket samt 3 punkten samt 2 mom., 6 § 2 mom. och 8 §,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag av den 5 januari 1994 (20/94), 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1985 (703/85) och i 5 § 1 mom. det inledande stycket samt 3 punkten sådana de lyder i lag av den 26 mars 1993 (286/93), samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (542/94) nya 3 och 4 punkter samt till lagen nya 1 a och 9 a-9 c §§ som följer:

1 §

Konsumentklagonämnden har till uppgift att


3) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller köp av bostäder, köpeanbud på bostäder och avtal om handpenning för bostäder som konsumenter eller enskilda personer som säljer eller erbjuder bostäder till försäljning för in till nämnden för behandling och [ Den märkta texten har rättat (1997), Originaltexten lydde: att ge rekommendationer om hur tvister mellan näringsidkare och konsumenter skall avgöras i enskilda ärenden som gäller avtal om konsumtionsnyttigheter eller annat i anslutning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter och som av konsumenterna förs till nämnden för behandling, samt ]

4) ge rekommendationer i enskilda tvistemål som gäller frigörande av säkerhet enligt 2 kap. 17 § och 4 kap. 3 § lagen om bostadsköp (843/94), oberoende av vem av parterna i tvisten som för ärendet till nämnden för behandling.

Nämndens behörighet omfattar dock inte

1) ärenden som gäller överlåtelse av en i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) avsedd bostadsrätt eller av en fastighet som inte är avsedd som bostad eller fritidsbostad, om svaranden är någon annan näringsidkare än en fastighetsmäklare,


1 a §

Konsumentklagonämnden har en allmän avdelning och en avdelning för bostadsköp.

Avdelningen för bostadsköp skall behandla avtal som avses i 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten och i 9 kap. (16/94) konsumentskyddslagen, uppdrag enligt 1 § lagen om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (686/88) och ärenden som gäller fastighetsmäklares och bostadsförmedlares prestationer. Dessutom skall avdelningen för bostadsköp behandla ärenden som gäller utlåtanden i frågor som nämns ovan.

Allmänna avdelningen skall behandla de ärenden som hör till konsumentklagonämndens behörighet och som inte avses i 2 mom.

2 §

Minst fem av nämndens medlemmar förordnas till ordförande för sektion. Två av dessa förordnas till nämndens vice ordförande så att den ena är verksam vid allmänna avdelningen och den andra vid avdelningen för bostadsköp. Avgår eller avlider ordförande eller annan medlem under sin mandatperiod, skall en annan person förordnas i hans ställe för den återstående tiden.

3 §

Konsumentklagonämndens ordförande och vice ordförande skall ha avlagt juris kandidatexamen och vara väl insatta i konsumentfrågor samt dessutom förtrogna med domarvärv eller med rättsområden som är viktiga vid nämndens verksamhet. Medlemmarna skall vara förtrogna med konsumentfrågor.

Nämndens ordförande, vice ordförande och sektionernas ordförande skall vara personer som inte kan anses företräda näringsidkar- eller konsumentintressen. I nämnden skall konsumenter och näringsidkare vara företrädda. Olika samhällsåskådningar skall vara opartiskt företrädda i nämnden.

5 §

Ärendena behandlas i avdelningens plenum eller sektioner. Konsumentklagonämndens ordförande och sekreterare vardera ensam samt en föredragande vid nämnden tillsammans med ordföranden för en sektion kan dock under de förutsättningar som närmare bestäms i arbetsordningen genom förenklat förfarande avgöra ett ärende,


3) om det beträffande tvistefrågan finns ett sådant tidigare avgörande av plenum eller sektion på basis av vilket nämndens ståndpunkt i samma tvistefråga har klargjorts, eller


Vid avdelningens plenum skall principiellt viktiga ärenden behandlas. Om ärenden som skall behandlas vid avdelningens plenum stadgas genom förordning. I avdelningens plenum deltar nämndens ordförande, den vice ordförande som är verksam vid avdelningen samt sju medlemmar, som utses av statsrådet. Plenum är beslutfört när ordförande eller vice ordförande samt minst fyra medlemmar är närvarande.


6 §

Beslut av konsumentklagonämnden är inte verkställbara och har inte samma rättsverkningar som en dom. Behandling i nämnden utgör inget hinder för att ärendet förs till allmän underrätt för behandling.

8 §

Konsumentklagonämnden har rätt att höra sakkunniga, inhämta utlåtanden och utredningar samt förrätta syn. Om de avgifter som skall betalas för utlåtanden och om förrättande av syn stadgas närmare genom förordning.

9 a §

Om konsumentklagonämndens avdelning för bostadsköp har gett en rekommendation som till sina viktigaste delar går emot en fastighetsmäklare, bostadsförmedlare eller den som i sin näringsverksamhet har varit part i köpet, skall avdelningen i sin rekommendation nämna hur stora kostnader staten har åsamkats genom att utlåtanden och utredningar i saken har inhämtats samt syn har förrättats.

Om en i 1 mom. avsedd part för vilken avdelningens rekommendation är negativ inte har följt rekommendationen och sedan förlorar en rättegång i samma ärende, skall domstolen ålägga honom att ersätta staten för kostnaderna enligt 1 mom. Domstolen kan låta bli att döma ut ersättning eller sätta ned beloppet, om ersättningsskyldigheten med hänsyn till de omständigheter som har kommit fram i saken är oskälig eller om det har funnits grundad anledning till rättegång.

9 b §

Parterna svarar själva för de kostnader som behandlingen av ärendet i konsumentklagonämnden har medfört. Nämndens avdelning för bostadsköp kan dock på särskilda grunder rekommendera att dessa kostnader skall ersättas motparten.

Ersättning enligt 1 mom. som avdelningen för bostadsköp rekommenderar skall, om ärendet behandlas av domstol, jämställas med rättegångskostnader enligt 21 kap. rättegångsbalken.

9 c §

Den tidsfrist som anges i 18 kap. 9 § handelsbalken anses inte löpa under den tid då ärendet som gäller fastighetsmäklarens eller bostadsförmedlarens prestation är anhängigt vid nämndens avdelning för bostadsköp.

Talan i ärendet får väckas vid domstol inom sex månader efter att nämndens avdelning för bostadsköp har meddelat sitt beslut, även om tidsfristen enligt 1 mom. löper ut tidigare än detta.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 14/94
EkUB 24/94

Helsingfors den 23 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.