839/1994

Utfärdat i Helsingfors den 22 september 1994

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten

Handels- och industriministeriet har

upphävt i sitt beslut av den 21 december 1988 om ledningen av elarbeten (1098/88) 8 § 5 punkten och 14 § 4 punkten,

ändrat 8 § 4 punkten samt

fogat till 8 § nya 6, 7 och 8 punkter som följer:

Behörighetsintyg som beviljas på avvikande grunder
8 §

Elinspektionscentralen kan med beaktande av målen för upprätthållandet av elsäkerheten ge behörighetsintyg som avviker från ovan angivna behörighetskrav i följande fall:


4Övriga examina inom elbranschen

Ett sådant behörighetsintyg som avses i 1 § kan på följande grunder också ges den som har avlagt examen inom någon annan elektrisk bransch än elkrafttekniken som följer:

Behörighetsintyg av klass A

- en person som har avlagt diplomingenjörsexamen eller ingenjörsexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 4 års arbetserfarenhet enligt 3 § eller en person som har avlagt teknikerexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 6 års arbetserfarenhet enligt 3 §,

Behörighetsintyg av klass B

- en person som har avlagt teknikerexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 4 års arbetserfarenhet enligt 4 § eller en person som har avlagt högre yrkesexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 6 års arbetserfarenhet enligt 4 §,

Behörighetsintyg av klass C

- en person som har avlagt högre yrkesexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 4 års arbetserfarenhet enligt 5 §,

Behörighetsintyg av klass D

- en person som har avlagt yrkesexamen och som efter denna examen har inhämtat minst 4 års arbetserfarenhet enligt 6 §.

Den som söker behörighetsintyg skall dessutom ha påvisat sin kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.


6Komplettering av examen inom en annan bransch

Ett sådant behörighetsintyg som avses i 1 § kan ges en person som har avlagt examen inom någon annan bransch än elkrafttekniken om denne har kompletterat sin examen till diplomingenjörs-,ingenjörs- eller teknikerexamen inom elkrafttekniken på ett sådant sätt som undervisningsministeriet eller utbildningsstyrelsen förutsätter.

Efter kompletteringen av examen skall den som söker behörighetsintyg ha minst lika lång arbetserfarenhet som den somkrävs av en person med examen inom elkrafttekniken för erhållande av motsvarande behörighetsintyg. Dessutom krävs det att sökanden har påvisat sin kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.

7Mellan examina inhämtad arbetserfarenhet

Om en person har först fått en minst treårig utbildning inom elbranschen i yrkesskola, eller någon annan utbildning eller examen inom elbranschen som utbildningsstyrelsen jämställer med denna, och efter detta har avlagt diplomingenjörs-, ingenjörs-, tekniker- eller högre yrkesexamen inom elbranschen eller yrkesexamen inom elbranschen, kan av en tillräckligt mångsidig arbetserfarenhet som inhämtats mellan utbildningen och examen i fråga en andel som är högst hälften av den erfarenhet som krävs godtas som sådan arbetserfarenhet som behörighetsintyget förutsätter.

8Arbetsteknikerexamen inom elbranschen

Behörighetsintyg av klass D kan ges en person med arbetsteknikerexamen inom elbranschen som dessutom har slutfört yrkesskola eller läroavtalsskolning inom elkraftområdet och som efter arbetsteknikerexamen har minst 4 års tillräckligt mångsidig arbetserfarenhet. Dessutom krävs det att sökanden har påvisat sin kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994.

Behandlingen av sådana ansökningar om dispens som har anhänggigjorts med stöd av 8 § 5 punkten eller 14 § 4 punkten i handels- och industriministeriets beslut av den 21 december 1988 om ledningen av elarbeten (1098/88) skall slutföras enligt nämnda beslut.

Helsingfors den 22 september 1994

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Överinspektör
Seppo Oikarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.