808/1994

Utfärdat i Helsingfors den 25 augusti 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om tillverkningsämnen för barnmat och specialberedning för spädbarn

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 3 § barnmatsförordningen av den 29 oktober 1981 (722/81) och 1 och 14 §§ förordningen den 29 april 1994 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94) beslutat:

1 §
Allmänt

Detta beslut gäller tillverkningsämnen för barnmat.

Beslutet gäller också de specialberedning för spädbarn som avses i 2 § förordningen om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94).

2 §
Tillverkningsämnen för barnmat

Såsom tillverkningsämne för barnmat får inte användas kokosfett eller ingredienser som innehåller rikligt med glutaminsyra eller glutamater såsom buljongkoncentrat.

Såsom tillverkningsämne för barnmat som är avsedd för barn under ett år får inte användas grönsaker som innehåller rikligt med nitrater, såsom rödbeta, kålrot, rädisa och spenat, och inte heller andra ingredienser som innehåller rikligt med nitrater.

I barnmat som är avsedd för barn under ett år får inte användas salt eller tillverkningsämnen som innehåller tillsatt salt, inte heller honung.

I barnmat som är avsedd för barn under ett år får inte användas lever.

Kakao får inte användas till barnmat som är avsedd för barn under nio månader. Såsom tillverkningsämne för annan barnmat får kakao användas till en mängd av högst 5 procent av produktens tonvikt.

3 §
Sammansättningen av specialberedning för spädbarn

Bassammansättningen av en specialberedning för spädbarn skall uppfylla de krav på bassammansättningen av modersmjölksersättning som ingår i förordningen om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94) och i bilaga I till handels- och industriministeriets beslut om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (339/94).

För tillverkning av specialberedning för spädbarn får användas endast de föreningar av vitaminer, mineralämnen, aminosyror och andra kväveföreningar eller av andra näringsmässigt viktiga ämnen som nämns i bilaga III till handels- och industriministeriets beslut om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (339/94).

I specialberedning får finnas andra beståndsdelar och i mängder som avviker från vad som krävs i fråga om modersmjölksersättningens bassammansättning, om deras behövlighet och tillämplighet för spädbarn som behöver specialberedning har visats genom allmänt erkända vetenskapliga rön.

4 §
Märkning, försäljning och annan överlåtelse av samt reklam för specialberedning för spädbarn

I fråga om märkning, försäljning och annan överlåtelse av och reklam för specialberedning för spädbarn skall iakttas vad som stadgas i förordningen om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (337/94) och i handels- och industriministeriets beslut (339/94, bilaga I).

7 §
Informationsmaterial om specialberedning för spädbarn

De anvisningar som givits om uppfödning av spädbarn och småbarn (social- och hälsovårdsministeriets beslut 807/94) gäller i tillämpliga delar specialberedning för spädbarn.

Av informationsmaterialet skall dessutom framgå följande uppgifter:

1) Produkten skall användas endast i enlighet med den vårdande läkarens anvisningar.

2) Produkten är avsedd att användas endast vid tillförsel genom mun eller matningssond

3) Om specialberedningen tillfredsställer endast en del av barnets näringsbehov, anvisningar om hur näringstillförseln kompletteras.

4) Anmärkning om att hett vattenledningsvatten inte får användas för att göra produkten konsumtionsfärdig.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 25 augusti 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Specialforskare
Kaija Hasunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.