805/1994

Given i Helsingfors den 2 september 1994

Förordning om ändring av aerosolförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i aerosolförordningen den 22 december 1993 (1433/93) 9 § 1 mom.,

ändras 2 § 5 punkten, 5 och 6 §§ samt tabellerna i punkterna 4.1 och 4.2 samt punkt 6.1 i bilagan till förordningen, samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

2 §
Definitioner

5) brännbart innehåll: kemikalie, vars flampunkt är högst 55 °C eller som på någon annan grund klassificeras minst som antändlig.

5 §
Uppbevarandet av tillverknings- och testningsuppgifter

Den som tillverkar aerosolhöljen skall uppbevara uppgifterna om aerosolhöljenas tillverkningsserier och de prover som gjorts på aerosolhöljen samt resultaten av dem. Detsamma gäller i fråga om påfyllningsserierna för den som fyller på aerosolerna.

6 §
Påskrifternas innehåll

På aerosolhöljet skall följande uppgifter anges klart och på ett sådant sätt att de går lätt att läsa:

1) namn eller affärssignum och adress för tillverkaren inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller för en annan näringsidkare som inom detta område har överlåtit aerosolen till marknaden;

2) tecknet 3 (omvänt epsilon) för att påvisa att aerosolen uppfyller kraven i denna förordning;

3) en kodbeteckning för att möjliggöra identifiering av ett påfyllnadsparti;

4) innehållsmängden i vikt- och volymenheter;

5) varningspåskrifter:

a) på alla aerosolhöljen:

''Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään.

Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas ens tom.'',

b) på aerosolhöljen med brännbart innehåll:

''Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen.

Får inte sprayas mot öppen eld eller glödande material.'',

''Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.'',

''Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Förvaras oåtkomligt för barn.'', och

påskrifter enligt punkt 2.2.3, 2.2.4 eller 2.2.5 i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier (739/93), sådana de lyder i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 7 juli 1994 (636/94); samt

6) övriga påskrifter enligt stadgandena och bestämmelserna om aerosolens innehåll samt andra påskrifter som varnar om särskilda faror som är förknippade med användningen av produkten.

Påskrifterna skall göras både på finska och svenska.

6 a §
Avvikelser från påskrifterna

Den som överlåter aerosol till marknaden kan utelämna de varningspåskrifter som nämns

i 6 § punkt 5 b i fråga om aerosoler med brännbart innehåll, om han har tillgång till testresultat eller andra uppgifter som på ett tillförlitligt sätt visar att aerosolen inte under vanliga bruksförhållanden eller sådana som skäligen kan förutses orsakar fara för antändning.

Mängden brännbart innehåll skall dock i det fall som avses i 1 mom. anges i formen:

''Sisällöstä X p-% on palavia aineita.

X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen.''.

De testresultat och uppgifter som avses ovan i 1 mom. skall på begäran lämnas den behöriga myndigheten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 1995.

Tillverkare eller näringsidkare som avses i 6 § 1 punkten i denna förordning får överlåta till marknaden aerosoler som märkts enligt aerosolförordningen (1433/93) till den 31 december 1995.

Annan än i 2 mom. nämnd näringsidkare får överlåta vidare aerosoler som märkts enligt aerosolförordningen (1433/93) till den 31 december 1996.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: kommissionens direktiv94/1/EG

Helsingfors den 2 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

KRAV I FRÅGA OM KONSTRUKTION OCH TESTNING AV AEROSOLER

4. SPECIELLA KRAV SOM GÄLLER AEROSOLHÖJDEN AV GLAS

4.1. Aerosolhöljen som har en ytbeläggning av plast eller som har skyddats på ett bestående sätt

Maximalt användningstryck i temperatur på 20°C (bar)
Totalvolym V (ml) Den kondenserade gasens andel av innehållsmängden (vikt-%)
20 50 80
50 ≤ V ≤ 80 3,5 2,8 2,5
80 < V ≤ 160 3,2 2,5 2,2
160 < V ≤ 220 2,8 2,1 1,8

4.2. Oskyddade aerosolhöljen

Maximalt användningstryck i temperatur på 20°C (bar)
Totalvolym V (ml) Den kondenserade gasens andel av innehållsmängden (vikt-%)
20 50 80
50 ≤ V ≤ 70 1,5 1,5 1,25
70 < V ≤ 150 1,5 1,5 1

6. TESTNING AV AEROSOLER

6.1. Testning på aerosolmarknadsförarens ansvar

Med ett vätsketrycksprov som utförs på tomma aerosolhöljen skall man försäkra sig om att ett aerosolhölje av metall, glas och plast uppfyller tryckprovskraven i punkterna 3 och 4.

Ett aerosolhölje av metall skall underkännas, om i det vid vätsketrycksprov uppkommer osymmetriska eller stora deformationer eller andra dylika fel. Ringa symmetrisk deformation av bottnen eller ringa deformation av mantelns övre del är tillåten, förutsatt att höljet klarar brottrycksprovet.

Genom brottrycksprov som utförs på tomma aerosolhöljen av metall skall man försäkra sig om att höljets brottryck är minst 20 % högre än kravet gällande tryckprov för aerosolen.

Genom ett fallprov som utförs på aerosolhöljen som har tillverkats av glas och skyddats skall man försäkra sig om att aerosolhöljena fyller kravet i punkt 4 som gäller bildande av splitter.

Varje aerosol skall efter påfyllningen sänkas i vätska eller i hetluftsbad eller hettas upp till testningstemperaturen på något annat motsvarande sätt. Temperaturen och sänkningstiden skall vara sådana att aerosolens innehåll når en jämn temperatur på 50°C eller så att aerosolen når ett tryck som motsvarar det som förorsakas av att aerosolens innehåll värms upp till en jämn temperatur på 50°C. Aerosolmarknadsföraren får dock på sitt eget ansvar i stället för ovan presenterade badprov använda något annat provarrangemang, förutsatt att detta arrangemang ger samma resultat som badprovet och är nödvändigt på grund av ämnesegenskaper eller av något annat motiverat skäl. Aerosolen skall underkännas om den vid testningen får synliga och bestående deformationer eller läckage.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.