803/1994

Given i Helsingfors den 2 september 1994

Förordning om ändring av förordningen om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 7 april 1989 om handels- och industriministeriets distriktsbyråer för företagstjänst (330/89) 3 § 3 mom., 3 a § 2 mom., 4 och 5 §§, 6 § 1 punkten, 7 §, 8 § 1 mom. och 9 §,

av dessa lagrum 3 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 25 januari 1993 (107/93) och 4 § sådan den lyder i förordning av den 13 oktober 1989 (913/89), som följer:

3 §

Om anordnandet av distriktsbyråernas uppgifter ges noggrannare bestämmelser i distriktsbyråns arbetsordning. Den fastställs av direktören.

3 a §

Till ledningsgruppen för företagsrådgivningen hör såsom ordförande vederbörande direktör för handels- och industriministeriets företagstjänst. Till ledningsgruppen kallas dessutom representanter som Finlands Utrikeshandelsförbund rf och Teknologiska utvecklingscentralen utser. Även representanter för andra sammanslutningar kan kallas till ledningsgruppen.

4 §

Vid distriktsbyråerna finns en direktör. Vid distriktsbyråerna kan också finnas biträdande direktörer och företagsforskare. Dessutom kan vid distriktsbyråerna finnas företagsrådgivare, rådgivare och inspektörer samt andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande. En distriktsbyrå kan också ha personal för vars avlöning medel särskilt har anvisats byrån.

5 §

Ärenden som ankommer på distriktsbyrån avgörs av direktören som också leder och övervakar distriktsbyråns verksamhet.

6 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid distriktsbyrån är

1) för direktören och biträdande direktörerna för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med företagsverksamhet,


7 §

Direktören utnämns av statsrådet och biträdande direktörerna av handels- och industriministeriet. Annan personal utnämns eller anställs av direktören.

Handels- och industriministeriet beslutar om hur tjänsterna, med undantag av direktörstjänsterna, och personalen i arbetsavtalsförhållande skall placeras vid distriktsbyråerna. Distriktsbyrån skall i god tid innan en tjänst eller uppgift besätts göra anmälan därom till ministeriet. Anmälan skall också göras då distriktsbyrån beslutar om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt eller om skötseln av en tjänst under tjänstledighet.

8 §

Tjänstledighet samt motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av direktören. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock biträdande direktören av handels- och industriministeriet. Direktören beviljas tjänstledighet av handels- och industriministeriet.


9 §

Då direktören har förhinder sköts hans uppgifter av en tjänsteman som handels- och industriministeriet har utsett.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 2 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.