Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

776/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av 2 § förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 2 § j-punkten förordningen den 30 december 1992 om registrering av fordon (1703/92) som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


j) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt Europeiska gemenskapernas (EG) råds direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 92/53/EEG och att ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp som godkänts enligt rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG).Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv:92/53/EEG,92/61/EEG

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.