775/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av 4 och 49 §§ förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 4 § 1 mom. och 49 § 2 mom. förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) som följer:

4 §
Typgodkännande och intyg om överensstämmelse

1. Med typgodkännande avses ett förfarande genom vilket intygas att en bil- eller släpvagnstyp uppfyller kraven i Europeiska gemenskapernas (EG) råds direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG), sådana de lyder ändrade genom rådets direktiv 92/53/EEG eller att en fordonstyp i kategori L uppfyller kraven i rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG).


49 §
Ikraftträdande

2. Förordningens 3 kap., som gäller EG-typgodkännande, träder i kraft den 1 januari 1995.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv:93/93/EEG

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.