773/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 71 § 4 mom., 131 § 4 och 6 mom., 132 § 1-5 mom. och 151 § 1-5 mom.,

ändras 3 § 1 mom., 4 och 5 §§, 25 § 3 mom., 32 §, 39 § 4 mom., 57 § 2 mom., 108 §, 109 § 1 mom., 116 §, 128 § 1 mom., 137 §, 138 § 1 mom. samt 144 och 149 §§ samt

fogas till 25 § ett nytt 3 a mom., till förordningen en ny 32 a och en ny 32 b §, till 39 § ett nytt 5 mom., till förordningen nya 53 a, 53 b, 68 a och 95 a §§, till 99 § ett nytt 1 a mom., till 101 § ett nytt 1 a mom. och till förordningen nya 107 a, 108 a, 127 a, 133 a, 136 a, 137 a, 148 a, 152 a, 217 a, 221 a och 259 a §§, av dessa lagrum 133 a § till 7 kap. och 152 a § till 8 kap., som följer:

3 §
Bil och buss

1. Bil (kategori M och N) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift konstruerat motorfordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är mer än 30 km/h. Som bil anses dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 4 eller 5 § anses höra till kategori L.


4 §
Motorcykel och fordon i kategori L5

1. Med motorcykel (kategori L3 och L4) avses ett tvåhjuligt motorfordon (kategori L3) eller ett sådant fordon försett med sidvagn (kategori L4), som har en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h.

2. Till kategori L5 anses höra ett för vägtrafik avsett trehjuligt fordon

a) med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h,

b) vars hjul är symmetriskt placerade i förhållande till fordonets mittaxel, och

c) vars olastade massa är högst 1 000 kg; vid fastställande av den olastade massan tas ingen hänsyn till massan hos drivbatterier till elfordon.

3. Till kategori L5 anses även höra ett för vägtrafik avsett fyrhjuligt fordon

a) vars olastade massa då fordonet är avsett för persontransporter är högst 400 kg eller, då fordonet är avsett för godstransporter, högst 550 kg, i fråga om elfordon i vartdera fallet utan hänsyn till massan hos drivbatterierna, och

b) vars motoreffekt inte överskrider 15 kW.

5 §
Moped och fordon i kategori L2

1. Moped (kategori L1) är ett tvåhjuligt motorfordon med en högst 50 cm3:s förbränningsmotor vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h. Ett tvåhjuligt fordon som har annan motor än förbränningsmotor och vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h anses också höra till denna kategori.

2. Till kategori L2 anses höra ett för vägtrafik avsett trehjuligt fordon

a) som har en förbränningsmotor med en volym av högst 50 cm3,

b) vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h; till denna kategori anses också höra ett trehjuligt fordon med någon annan motor än en förbränningsmotor vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h, och

c) vars olastade massa är högst 270 kg; vid fastställande av den olastade massan tas ingen hänsyn till massan hos drivbatterier till elfordon.

3. Till kategori L2 anses även höra ett för vägtrafik avsett fyrhjuligt fordon

a) vars olastade massa utan hänsyn till elfordons drivbatterier är högst 350 kg,

b) som har en förbränningsmotor med en volym av högst 50 cm3 eller vars motor av annat slag inte har en effekt som överskrider 4 kW, och

c) vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

25 §
Massa

3. Med ett fordons egenmassa avses dess massa i körklart skick, inberäknat förare, all sedvanlig utrustning, reservhjul, verktyg, bränsle, smörjmedel och kylvätska. Bränsletanken för ett fordon i kategori L är då fylld till 90 procent av sin volym. En påhängsvagns och medelaxelsläpvagns egenmassa är den massa som axeln eller axlarna överför till vägen när släpvagnen är kopplad till dragfordonet. En husvagns egenmassa omfattar batteri och en till fordonet fast monterad vattenbehållare som har en volym på över 50 liter, men inte flytgasflaskor.

3 a. Med olastad massa för ett fordon i kategori L avses fordonets egenmassa minskad med massan för bränsle och sådan tilläggsutrustning som inte nödvändigtvis krävs enligt författningar eller vid normal användning av fordonet.


32 §
Identifieringsnummer

1. Ett motordrivet fordon och dess släpvagn skall på karosseriet, ramen eller på motsvarande konstruktion, på en klart synligt och lätt åtkomlig plats på högra sidan av fordonet ha ett exempelvis genom stansning beständigt inmärkt identifieringsnummer som givits av fordonstillverkaren eller av myndighet.

2. En bil och dess släpvagn skall ha identifieringsnummer i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om föreskrivna skyltar och märkningar samt deras placering och fastsättningssätt på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (76/114/EEG), sådant det lyder ändrat genom komissionens direktiv 78/507/EEG.

3. En motorcykel, en moped samt ett fordon i kategori L2 och L5 skall ha identifieringsnummer i enlighet med EG-rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon (93/34/EEG).

4. En traktor skall ha ett identifieringsnummer i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (89/173/ EEG).

32 a §
Tillverkarskylt

1. På en bil och dess släpvagn, en motorcykel, en moped, ett fordon i kategori L2 och L5 samt på en traktor skall på en klart synlig och lätt åtkomlig plats stadigt fästas en tillverkarskylt på en del som normalt inte byts ut under fordonets livstid.

2. På skylten för bilar och släpvagnar till bilar samt traktorer skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EEG-typgodkännandenummer som bestämts i direktivet avsett i 32 §,

c) fordonets identifieringsnummer,

d) högsta av tillverkaren tillåtna massa för ett fordon med last,

e) högsta av tillverkaren tillåtna massa för en fordonskombination med last, om fordonet används som dragfordon,

f) högsta av tillverkaren tillåtna massa på varje axel, i ordningen framifrån bakåt, och

g) för en påhängsvagn, högsta av tillverkaren tillåtna massa på vändskivans kopplingstapp.

3. På skylten för motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L2 och L5 skall tydligt och med outplånlig text antecknas åtminstone följande upplysningar i angiven ordning:

a) tillverkarens namn,

b) EEG-typgodkännandenummer som bestämts i direktivet avsett i 32 §,

c) fordonets identifieringsnummer, och

d) den statiska ljudnivån för fordonets motor och motsvarande varvtal.

4. Om fordonet ändras så att de uppgifter som nämns i 2 eller 3 mom. ändras, skall bredvid den obligatoriska skylten fästas en skylt av vilken framgår de ändrade uppgifterna och att den till denna del ersätter originalskylten.

32 b §
Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten

1. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en bil skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om monteringsutrymmet för och fastsättningen av bakre registreringsskyltar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/222/EEG).

2. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 och L5 skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon (93/94/EEG).

39 §
Styrmekanism

4. Styrinrättningen på ett dragfordon för en påhängsvagn skall uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/311/EEG) eller kraven enligt E-reglementet nr 79.

5. Styrinrättningen på andra bilar än de som avses i 4 mom. skall uppfylla kraven i det direktiv som avses i nämnda moment, sådana de lyder ändrade genom kommissionens direktiv 92/62/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 79.

53 a §
Koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter och avser fordon i kategori M1 eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas bilens koldioxidutsläpp eller bränsleförbrukning, skall dessa uttryckas som utsläppsvärden g/km och förbrukningsvärden liter/100 km i stadstrafik samt vid konstant hastighet av 90 km/h och 120 km/h. Koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen skall meddelas uppmätta i enlighet med EG-rådets direktiv om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (80/1268/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom komissionens direktiv 93/116/EG, eller i enlighet med E-reglementet nr 84.

53 b §
Meddelande av effekt

Om i reklam eller motsvarande som riktar sig till konsumenter av fordon med förbränningsmotor eller i tekniska uppgifter om fordonet meddelas motoreffekt skall denna uttryckas som motorns nettoeffekt uppmätt i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motoreffekten hos motorfordon (80/1269/EEG), sådant detta direktiv lyder ändrat genom kommissionens direktiv 88/195/EEG, eller enligt E-reglementet nr 85.

57 §
Bränsletank

2. Om bränsletankens volym är större än 800 l, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.

68 a §
Värmesystem

I fordon i kategori M1 skall finnas ett värmesystem som motsvarar kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om värmesystem för passagerarutrymmet i motorfordon (78/548/EEG).

95 a §
Märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare

Märkningen av manöverorgan, kontrollampor och visare i en bil skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare) (78/316/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 93/91/EEG.

99 §
Sikthinder

1 a. I en bil i kategori M1 skall förarens siktfält motsvara kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om siktfältet i motorfordon (77/649/EEG), sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 90/630/EEG.


101 §
Utskjutande delar

1 a. Ett fordon i kategori M1 skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utskjutande delar på motorfordon (74/483/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 26/01. En bil i kategori N skall uppfylla kraven i EG-rådets direktiv om utskjutande delar framför förarhyttens bakre vägg på motorfordon i kategori N (92/114/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 61.


107 a §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon (93/32/EEG).

108 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordon. Låsanordningen skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon (93/33/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 62.

108 a §
Stöd

Tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall vara försedda med ett stöd som motsvarar kraven i EG-rådets direktiv om stöd för tvåhjuliga motorfordon (93/31/EEG).

109 §
Bromsar

1. Bromsarna på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om bromsar på två- och trehjuliga motorfordon (93/14/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 78.


116 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare,

c) bromslykta,

d) lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslyktor,

f) röd reflektor baktill,

g) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker för fordon i kategori L5, och

h) blinkande blå varningslykta när det är fråga om en polismotorcykel.

2. Utöver vad som stadgas i 1 mom. får motorcyklar och fordon i kategori L5 vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) främre dimstrålkastare,

c) bakre dimstrålkastare,

d) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker för övriga fordon än fordon i kategori L5,

e) backningsstrålkastare för fordon i kategori L5,

f) sidoreflektorer,

g) varsellykta, och

h) högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta när det är fråga om en polismotorcykel.

3. På motorcyklar och fordon i kategori L5 skall strålkastare, lyktor och reflektorer som avses i 1 mom. a-f punkten och 2 mom. a-e punkten i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordning uppfylla kraven i EG-rådets direktiv om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (93/92/EEG) eller bestämmelserna i E-reglementet nr 53. Bestämmelserna i ovan nämnda direktiv eller reglemente tillämpas även vid bestämning av färg, placering, synbarhet och inriktning i fråga om andra strålkastare, lyktor och reflektorer.

127 a §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare för motorcyklar och fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i EG-rådets direktiv om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon (93/29/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 60.

128 §
Ljudsignalanordning

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall ha en ljudsignalanordning. Motorcyklar och fordon i kategori L5, eller ljudsignalanordningen som monterats på dem skall uppfylla kraven enligt EG-rådets direktiv om ljudsignalanordningar på två- och trehjuliga motorfordon (93/30/EEG) eller kraven i E-reglementet nr 28/01.


133 a §
Uppfyllande av bestämmelser gällande EG-typgodkänd motorcykel och fordon i kategori L5

En motorcykel och ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt EG-rådets direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG) och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

136 a §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på mopeder skall motsvara kraven i EG-direktiv 93/32/EEG.

137 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Mopeder och fordon i kategori L2 skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordon. Låsanordningen skall motsvara kraven i EG-direktiv 93/33/EEG eller E-reglementet nr 62.

137 a §
Stöd

Mopeder skall vara försedda med ett stöd som motsvarar kraven i EG-direktiv 93/31/ EEG.

138 §
Bromsar

1. Bromsarna på mopeder och fordon i kategori L2 skall motsvara kraven i EG-direktiv 93/14/EEG eller E-reglementet nr 78.


144 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Mopeder och fordon i kategori L2 skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) halvljusstrålkastare,

b) bakre positionslykta,

c) främre positionslykta för fordon i kategori L2,

d) bromslykta för fordon i kategori L2 och mopeder med en motoreffekt som överstiger 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h,

e) körriktningsvisare för fordon i kategori L2 med täckt kaross,

f) bakre reflektor,

g) sidoreflektor på tvåhjuliga mopeder, och

h) reflektorer i pedalerna för mopeder som är utrustade med icke infällbara pedaler.

2. Utöver vad som stadgas i 1 mom. får mopeder och fordon i kategori L2 vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljusstrålkastare,

b) främre positionslykta för tvåhjuliga mopeder,

c) bromslykta för mopeder med en motoreffekt om högst 0,5 kW eller vilkas största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h,

d) körriktningsvisare för övriga fordon i kategori L2 än sådana med täckt kaross,

e) lykta för bakre registreringsskylt,

f) främre reflektorer, och

g) sidoreflektorer för fordon i kategori L2.

3. Lyktor, strålkastare och reflektorer för mopeder och fordon i kategori L2 skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och kraven på funktionskontrollanordningar uppfylla kraven enligt EG-direktiv 93/92/EEG eller E-reglementet nr 74.

148 a §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare för mopeder och fordon i kategori L2 skall motsvara kraven i EG-direktiv 93/29/EEG eller E-reglementet nr 60.

149 §
Ljudsignalanordning

Mopeder och fordon i kategori L2 skall ha en ljudsignalanordning. Mopeder och fordon i kategori L2 eller den ljudsignalanordning som monterats på dem skall uppfylla kraven enligt EG-direktiv 93/30/EEG eller E-reglementet nr 28/01.

152 a §
Uppfyllande av bestämmelser gällande EG-typgodkänd moped och fordon i kategori L2

En moped och ett fordon i kategori L2 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om fordonet typgodkänts enligt EG-direktiv 92/61/EEG och om fordonstillverkaren för fordonet fyllt i ett intyg om överensstämmelse som avses i artikel 7 i nämnda direktiv.

217 a §
Styrinrättning

Styrinrättningen på en påhängsvagn skall uppfylla kraven enligt EG-direktiv 70/311/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktiv 92/62/EEG, eller kraven i E-reglementet nr 79.

221 a §
Bränsletank

I en släpvagn får inte finnas andra bränsletankar än en tank på högst 200 liter för en bränsleförbrukande anordning i släpvagnen, t.ex. en kylanordning.

259 a §
Bränsletank

I en släpanordning får inte finnas andra bränsletankar än vad som är nödvändigt för en bränsleförbrukande anordning i släpanordningen. Om bränsletankens volym är större än 800 l, skall på den tillämpas vad som bestäms om behållare som är avsedda för transport av farliga ämnen.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, om inte något annat stadgas nedan, och den gäller fordon och trafikförnödenheter som tas i bruk den dag förordningen träder i kraft eller senare.

2. I fråga om upphävandet av 131 § 4 och 6 mom., 132 § 1-5 mom. och 151 § 1-5 mom. träder förordningen i kraft den 1 november 1995.

3. Om ikraftträdandet av 3 § 1 mom., samt 4, 5, 133 a och 152 a §§ i denna förordning stadgas särskilt.

4. Upphävandet av 71 § 4 mom. samt 32 a § 2 mom., 32 b § 1 mom., 39 § 5 mom., 53 a, 53 b, 68 a och 95 a §§ samt 99 § 1 a mom. och 101 § 1 a mom. gäller fordon i kategori M1 som typbesiktigas den 1 januari 1996 eller senare eller som första gången tas i bruk den 1 januari 1998 eller senare.

5. I fråga om andra fordon än fordon i kategori M1 stadgas särskilt om ikraftträdandet av upphävandet av 71 § 4 mom. och ikraftträdandet av 32 a § 2 mom., 32 b § 1 mom., 39 § 5 mom., 53 b och 95 a §§, 101 § 1 a mom. och 217 a §.

6. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 109 § 1 mom. och 138 § 1 mom. tas i bruk före den 5 april 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

7. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 107 a, 108, 108 a och 127 a §§, 128 § 1 mom., 136 a, 137, 137 a, 148 a och 149 §§ tas i bruk före den 14 juni 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

8. En motorcykel, en moped eller ett fordon i kategori L2 eller L5 får utan hinder av 32 b § 2 mom. samt 116 och 144 §§ tas i bruk före den 1 november 1995, om fordonet uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

9. Förordningens 221 a och 259 a §§ träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller alla släpvagnar och släpanordningar till bilar.

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv:70/222/EEG,74/483/EEG,77/649/EEG,78/316/EEG,78/548/EEG,80/1268/EEG,80/1269/EEG, ändr. 88/195/EEG
Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv:92/61/EEG,92/114/EEG,93/14/EEG,93/29/EEG,93/30/EEG,93/31/EEG,93/32/EEG,93/33/EEG,93/34/EEG,93/92/EEG,93/93/EEG,93/94/EEG och kommissionens direktiv:90/630/EEG,92/62/EEG,93/91/EEG,93/116/EG

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.