771/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Förordning om ändring av förordningen om inteckningsregister

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 21 januari 1955 om inteckningsregister (37/55) 14 §, 25 § 1 och 2 mom. samt 27 §,

av dem 25 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 4 februari 1977 (140/77), samt

fogas till förordningen en ny 19 a § som följer:

14 §

Sedan i protokollet över inteckningsärenden gjorts anteckning om att från två eller flere lägenheter genom styckning avskilts område till en lägenhet eller att från dem genom styckning avskilts dem gemensamt tillhörigt område eller anteckning om sammanslagning av lägenheter till en lägenhet, skall för den sålunda bildade lägenheten skrivas ett registerkort, i vars rubrik under anmärkningar bör antecknas vilken andel av denna lägenhet som svarar för envar överlåten eller sammanslagen lägenhets inteckningar.

Har i protokollet över inteckningsärenden gjorts anmärkning om att område, andel eller förmån med ändring av mantalet överförts till annan lägenhet, skall på registerkortet för den mottagande lägenheten i rubriken under anmärkningar antecknas vilken andel av denna lägenhet som svarar för fastighetens tidigare samt den överlåtande lägenhetens inteckningar. Har den mottagande lägenheten ännu inte ett registerkort, skall ett sådant utskrivas.

19 a §

En uppslagsbok över inteckningsregistret upprätthålls beträffande de kommuner i vilka lagfarts- och inteckningsregistret inte för inteckningsregistrets del har tagits i bruk som ett register som ersätter det inteckningsregister som avses i 34 a § förordningen om inteckning i fast egendom och det tomtlegoregister som avses i 48 § jordlegolagen (258/66).

25 §

Sedan klyvning eller styckning antecknats i jordregistret eller fastighetsregistret, skall registerföraren inom sex dagar därefter till vederbörande inteckningsregisterförare sända meddelande därom, varav framgår såväl den delade lägenheten och de vid förrättningen uppkomna lägenheterna som den dag då delningen införts i jordregistret eller fastighetsregistret. Anmälningsskyldigheten gäller i tillämpliga delar också när vid någon annan lantmäteriförrättning än klyvning eller styckning har bildats en ny lägenhet eller lägenhetens mantal har ändrats eller när jordregistret eller fastighetsregistret har ändrats i något avseende, som skall antecknas i inteckningsregistrets uppslagsbok. Meddelanden om klyvningar och styckningar skickas dock endast beträffande sådana kommuner över vilkas fastigheter alltjämt förs en uppslagsbok över inteckningsregistret.

Likaså skall den som för fastighetsregistret och tomtboken inom i 1 mom. nämnd tid efter det en tomtbildning slutligt blivit införd i fastighetsregistret eller tomtregistret sända ett registerutdrag till inteckningsregisterföraren. Meddelanden skall skickas endast beträffande

sådana kommuner över vilkas fastigheter alltjämt förs en uppslagsbok över inteckningsregistret.


27 §

Inteckningsregisterkort och kartonger samt lösblad och pärmar för uppslagsboken tillhandahålls vederbörande myndigheter avgiftsfritt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.