769/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 10 a, 122 och 123 §§ samt 132 § 2 mom. 5 punkten,

av dessa lagrum 10 a § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 juli 1977 och den 9 juni 1989 (580/77 och 557/89) samt 132 § 2 mom. 5 punkten sådan den lyder ändrad genom lag av den 17 augusti 1990 (696/90),

ändras 5 a § 1 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 §, 124 a § 6 mom., 125 § 5 mom., 131 § 1 mom., i 132 § 2 mom. det inledande stycket samt 3 och 4 punkten, 136 §, 138 a § 2 och 4 mom., 139 a §, 140 § 1 mom., 141 § och 151 § 4 mom.,

av dessa lagrum 5 a § 1 mom., 125 § 5 mom., i 132 § 2 mom. det inledande stycket samt 3 och 4 punkten, 138 a § 2 och 4 mom. och 140 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 17 augusti 1990, 9 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 21 juli 1977, 10 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 21 juli 1977 och lag av den 19 april 1991 (734/91), 124 a § 6 mom. och 139 a § sådana de lyder i nämnda lag av den 9 juni 1989, 136 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 21 juli 1977 samt lagar av den 24 juni 1982 och den 11 december 1987 (491/82 och 979/87), 141 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 26 juni 1981 (499/81) och nämnda lagar av den 9 juni 1989 och den 17 augusti 1990 samt 151 § 4 mom. sådant det lyder ändrat genom lag av den 2 juli 1973 (588/73), samt

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda lagar av den 21 juli 1977 och den 9 juni 1989, ett nytt 4 mom., till 17 §, sådan den lyder i lag av den 18 december 1992 (1439/92), ett nytt 2 mom. samt till 131 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 9 juni 1989, ett nytt 3 mom. som följer:

5 a §

Kommunen får medge undantag som avses i 5 § 2 mom., när det på ett område som i en av kommunfullmäktige godkänd generalplan har reserverats för boende är fråga om byggande av ett bostadshus med en enda bostad på en byggnadsplats på vilken det redan finns högst en bostad.


7 §

I byggnadsordningen kan föreskrivas, att tillstånd inte behövs för uppförande av annan ekonomibyggnad än bastu om den hör till en redan befintlig bostad eller jordbrukslägenhet på ett område utan stadsplan och byggnadsplan. Detsamma gäller uppförandet av en ovan preciserad ekonomibyggnad som överensstämmer med stadsplanen eller byggnadsplanen. I stället för tillståndsförfarande kan även föreskrivas om anmälningsförfarande för nämnda ekonomibyggnader.


9 §

Tillsyn över byggnadsverksamheten utövas i kommunen av byggnadsnämnden eller av något annat av kommunen utsett organ, dock inte kommunstyrelsen.


Byggnadsnämnden kan, med beaktande av de krav som stadgats för byggnadsplaneringen, anpassa granskningen av ansökan om byggnadslov efter projektet och den sakkunskap som använts vid planeringen.

10 §

För överföring av byggnadsnämndens befogenheter tillämpas kommunallagen (953/76). Ärenden som hänför sig till förvaltningstvång och behandling av rättelseyrkande får dock inte överföras på en tjänsteinnehavare för avgörande.

Kommunen kan med stöd av avtal, med avvikelse från 10 b § överföra en byggnadstillsynsuppgift om vilken stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den på en tjänsteinnehavare i en annan kommun. I fråga om förvaltningsbeslut bestäms ändringssökandet dock enligt den kommun i vilken byggnaden uppförs eller åtgärden vidtas.

Vad som stadgas i denna lag eller i annan lag eller förordning om byggnadsnämnden tillämpas även på annat organ som övervakar byggnadsverksamhet i kommunen.

17 §

En byggprodukt som är märkt (CE-märkning) i enlighet med direktivet i 1 mom. och som baserar sig på harmoniserade standarder eller europeiskt tekniskt godkännande skall, om den motsvarar den klass eller den kravnivå som ställts på den och som tillämpas i Finland, vid behandlingen av tillstånd för byggande och inom den övriga byggnadstillsynen anses uppfylla de tekniska och andra motsvarande krav som gäller byggande om vilka stadgas eller bestäms i denna lag eller med stöd av den.

124 a §

Kommunstyrelsens beslutanderätt kan i instruktionen överföras på en nämnd eller en tjänsteinnehavare.

125 §

Byggnadsordningar, planer och byggnadsförbud träder i kraft när de har offentliggjorts enligt förordning.

131 §

Såsom byggnad anses inte en mindre och också i övrigt lätt konstruktion och inte heller en motsvarande mindre anläggning. Vid bedömning av frågan skall uppmärksamhet ägnas konstruktionens eller anläggningens verkan på markanvändningen och miljön.


Vad som stadgas i 2 mom. skall också tillämpas på en sådan konstruktion och anläggning enligt 7 § 1 mom. och en sådan ekonomibyggnad enligt 2 mom. i samma paragraf för vars uppförande tillstånd eller anmälan inte krävs.

132 §

Kommunen får under de förutsättningar som nämns i 1 mom. medge sådant undantag som avses i momentet, då det inte är fråga om


3) avvikelse från byggnadsrätt som har anvisats i en stads-, byggnads- eller strandplan eller avvikelse från planbestämmelser om skydd av enskild byggnad, eller

4) avvikelse från byggnadsförbud som avses i 42 § 2 mom. 5 punkten, 100 § 2 mom. 3 punkten eller 143 § 7 mom.


136 §

Byggherren, den som vidtar en åtgärd eller den som ansöker om tillstånd är skyldig att för gransknings- och tillsynsuppgifter samt för andra uppgifter som ankommer på myndigheterna betala en avgift till kommunen enligt grunder som bestäms i en av kommunen godkänd taxa. Det kan föreskrivas att avgiften skall uppbäras innan den åtgärd vidtagits till vilken avgiften hänför sig. Blir åtgärden inte vidtagen, skall avgiften till denna del på ansökan återbäras.

Föranleds gransknings- eller tillsynsuppgifterna av byggande utan tillstånd eller i strid med tillstånd eller på grund av att byggherren eller den som vidtar åtgärden annars har försummat sina skyldigheter, kan byggnadsnämnden föreskriva att en förhöjd avgift uppbärs med beaktande av de extra kostnader som åsamkas kommunen.

Betalas inte avgiften inom utsatt tid, skall på det förfallna beloppet erläggas en årlig ränta om 16 procent räknat från förfallodagen.

138 a §

Ändring i beslut som en kommunal myndighet har fattat med stöd av 5 a § och 132 § 2 mom. söks genom besvär hos miljöministeriet eller länsstyrelsen enligt vad som stadgas om deras befogenheter i undantagslovsärenden. I övrigt skall då ändring söks iakttas lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/ 50).


Ändring i sådana beslut av kommunstyrelsen som gäller godkännande av gaturitningar eller ritningar över byggnadsplanevägar samt beslut som gäller åtgärdstillstånd enligt 124 a § söks genom besvär hos länsstyrelsen. I övrigt skall vid sökande av ändring iakttas kommunallagen.

139 a §

Ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavare i ett ärende i vilket beslutanderätten med stöd av 10 § har överförts på denne får inte sökas genom besvär.

Den som är missnöjd med ett beslut som avses i 1 mom. har rätt att få ärendet upptaget till behandling i byggnadsnämnden. Rätten att framställa yrkande bestäms på samma grunder som i fråga om besvärsrätten enligt 138 § 2 mom. Yrkandet skall framställas skriftligen till tjänsteinnehavaren inom 14 dagar från delfåendet. Beslutet skall åtföljas av anvisningar om hur ärendet skall föras till behandling i nämnden.

Ärendet skall utan dröjsmål tas upp i byggnadsnämnden.

140 §

Beslut av en kommunal myndighet i lovärenden skall meddelas efter anslag. Likaså meddelas efter anslag sådana beslut av miljöministeriet eller länsstyrelsen som inte avses i 143, 143 a, 143 b och 151 a §§ och som grundar sig på denna lag eller stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det meddelades.


141 §

I beslut om fastställande av plan, godkännande av byggnadsordning och, när planen inte behöver underställas, godkännande av den, återkallande av typgodkännande, byggnadsförbud, byggnadsinskränkning och åtgärdsförbud samt om byggnadslov liksom även i beslut i ärenden som avses i 103 § 3 mom., 133 och 133 b §§ kan bestämmas att beslutet skall iakttas innan det vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av beslutet. Anför en kommun besvär över ett beslut om byggnadsinskränkning, förfaller ovan avsedda bestämmelse för denna kommuns vidkommande.

I beslut om fastställande av en plan kan bestämmas att planen helt eller delvis skall bli gällande innan den har vunnit laga kraft. När en plan inte behöver underställas, har kommunstyrelsen, efter att den tid som reserverats för besvär har löpt ut, motsvarande rätt i fråga om den del av planeområdet till vilken besvär inte kan anses hänföra sig.

Stadgandena i 1 mom. gäller även beslut som nämns i 124 § 2 mom. och 131 § 2 mom. samt i 143 b, 144 och 145 a §§.

151 §

Lantmäteriverket skall meddela föreskrifter om det tekniska utförandet av planläggningsmätningen.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

RP 112/94
MiUB 8/94
Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv (89/106/EEG)

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.