766/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) 1 § och 7 § 1 mom. 1 punkten och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 30 december 1993 (1615/93), samt

fogas till lagen en ny 6 e § som följer:

1 §

Marknadsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol de ärenden som faller under dess behörighet enligt konsumentskyddslagen (38/78), lagen om konsumentombudsmannen (40/78), värdepappersmarknadslagen (495/89), kreditinstitutslagen (1607/93) och lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/93) och som ansluter sig till regleringen av marknadsföring och avtalsvillkor samt de ärenden för vilka den enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/78) och lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/76) är behörig.

6 e §

Ett ärende som skall behandlas enligt lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning blir anhängigt vid marknadsdomstolen på ansökan av den som meddelats beslut om förbud eller förordnande om temporärt förbud enligt 21 § 1 och 3 mom. i nämnda lag eller förelagts i nämnda lagrum avsett vite eller hot om tvångsutförande. Ett ärende som gäller utdömande av ett vite eller verkställande av ett hot om tvångsutförande som förelagts för att förstärka ett förbud eller ett temporärt förbud som meddelats med stöd av 7 § 1 och 2 mom., eller 8 eller 9 § i den nämnda lagen blir anhängigt på ansökan av social- och hälsovårdsministeriet eller kommunen.

7 §

I ansökan skall uppges

1) den näringsidkares eller den andra persons namn, hemort och postadress mot vilken yrkandet riktas eller, om saken gäller ett kreditinstitut ansökan enligt 6 c §, finansinspektionens beslut samt, om saken gäller ansökan enligt 6 e § av en näringsidkare, en tillverkare, den som beställt eller den som utfört reklam eller försäljningsfrämjande åtgärder eller en anställd hos dem, social- och hälsovårdsministeriets beslut eller dess förordnande om temporärt förbud,


Till en ansökan som avses i 6 c eller 6 e § skall fogas ett beslut eller ett förordnande som nämns i 1 mom. i original eller officiellt styrkt kopia samt bevis över dagen för delfåendet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 116/93
ShUB 5/94
StoUB 1/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.