764/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 2 § lagen om miljötillståndsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 19 april 1991 om miljötillståndsförfarande (735/91), sådant detta lagrum lyder i lag av den 3 december 1993 (1073/93), som följer:

2 §

I miljötillståndet skall ingå ett anläggningsbeslut enligt 18 § lagen angående vissa grannelagsförhållanden, ett beslut om förläggningstillstånd enligt 9 § hälsoskyddslagen, ett beslut som gäller granskning av luftvårdsanmälan enligt 4 kap. luftvårdslagen och ett avfallstillstånd enligt 8 kap. avfallslagen så som det stadgas i de nämnda lagarna eller stadgas eller föreskrivs med stöd av dem.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 42/94
ShUB 10/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.