760/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om undantagstillämpning 1995 av 9 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61) används som löneindextal för 1995 det tal som avses i nämnda lagrum, minskat med hälften av det belopp som motsvarar ändringen av arbetstagarnas pensionsavgift enligt 12 b § i nämnda lag vid ingången av 1995. Utan hinder av vad som dessutom stadgas i lagen om undantagstillämpning 1994 av 9 § lagen om pension för arbetstagare (1074/93) används talet 1 688 som poängtal för 1994 när löneindextalet för 1995 fastställs.

När löneindextalet för 1996 fastställs, skall 1 mom. inte tillämpas på poängtalet för 1995. Vad lagen om undantagstillämpning 1994 av 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgar om fastställande av poängtalet för 1995 skall däremot beaktas.

2 §

Om den arbetsinkomst som utgör grund för dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) är mindre än 35 930 mark, höjs dagpenningsbeloppet dessutom temporärt med 2,8 procent 1995.

Stadgas någon annanstans än i lagstiftning som gäller pensioner eller i anslutning till arrangemang som gäller pensioner genom lag eller förordning eller föreskrivs genom statsrådsbeslut eller ministeriebeslut att förmånernas belopp, den inkomst som de grundar sig på eller något annat markbelopp till följd av förändringarna i den allmänna lönenivån i landet justeras kalenderårsvis enligt det löneindextal som årligen fastställs för tillämpningen av 9 § lagen om pension för arbetstagare, används som löneindextal för 1995 det poängtal som fastställts enligt 1 §.

3 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag meddelas av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Den ändring av indexjusteringen som följer av 1 § 1 mom. beaktas med hänsyn till skälighetsprincipen i lagen om försäkringsbolag (1062/79) i de grunder för försäkringspremien för en försäkring enligt 11 § lagen om pension för arbetstagare som social- och hälsovårdsministeriet fastställer.

RP 104/94
ShUB 17/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.