739/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 kap. 1 § 1 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), samt

fogas till 11 kap. 1 § nya 4 och 5 mom., till 2 § i kapitlet ett nytt 3 mom., till 3 § i kapitlet, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 30 april 1987 (467/87), ett nytt 2 mom., till kapitlet en ny 3 a § samt till 14 kap. 1 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom, som följer:

11 kap.

Ersättningar

1 §

I fråga om ersättningar för skador till följd av åtgärder som strider mot denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den tillämpas skadeståndslagen (412/74). Är det fråga om en miljöskada som avses i lagen om ersättning för miljöskador (737/94), tillämpas dock den sistnämnda lagen.

På ersättning av skada till följd av grundvattenförorening tillämpas lagen om ersättning för miljöskador även i andra fall [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: för miljöskador i andra fall ] än de som nämns i 4 mom. och 2 §. Yrkanden som grundar sig på detta moment kan framställas vid både ansökningsärenden och tvistemål.

2 §

Om en miljöskada som avses i lagen om ersättning för miljöskador orsakas av en funktionsstörning som avses 1 mom., skall i fråga om ersättning för miljöskadan i stället för denna paragraf tillämpas lagen om ersättning för miljöskador. Angående ägaren och innehavaren gäller därvid vad lagen om ersättning för miljöskador stadgar om verksamhetsutövare som avses i lagen i fråga.

3 §

Om skada, men eller någon annan förlust av förmån som skall ersättas med stöd av 1 mom. orsakas genom buller, skakning, strålning, ljus, värme, lukt eller någon annan motsvarande störning, tillämpas 12 § lagen om ersättning för miljöskador.

3 a §

Om förorening av vatten till följd av en åtgärd enligt denna lag orsakar personskada, skall lagen om ersättning för miljöskador tillämpas utan hinder av detta kapitel.

Om en åtgärd enligt denna lag på något annat sätt orsakar personskada, tillämpas skadeståndslagen.

14 kap.

Allmänna stadganden om förfarandet

1 §

Ärenden i vilka denna lag eller enligt dess 22 kap. tidigare lag skall tillämpas är vattenmål. Som vattenmål behandlas också ett ersättningsyrkande i fråga om vilket skadeståndslagen eller lagen om ersättning för miljöskador enligt denna lag skall tillämpas.

Om inte något annat stadgas i fråga om ett visst ärende, behandlas vattenmål av vattendomstolen samt i högre instans av vattenöverdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen enligt vad som stadgasnedan.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

I fråga om ersättning för skada på grund av verksamhet som har utövats innan lagen har trätt i kraft tillämpas tidigare lag, även om skadan har visat sig först efter att lagen har trätt i kraft.

RP 165/92
LaUB 10/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.