736/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 129 och 132 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 129 § 2 mom. och 132 § 3 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), dessa lagrum sådana de lyder, 129 § 2 mom. i lag av den 29 december 1988 (1243/88) och 132 § 3 mom. i lag av den 23 maj 1980 (361/80), som följer:

129 §

Skattestyrelsen förordnar, med beaktande av vad som särskilt stadgas om förstörande av handlingar i statens tjänstearkiv, när handlingar som har inlämnats för fullgörande av uppgiftsskyldigheten får förstöras. Om förvaringen av bouppteckningar som har ingetts till skattebyrån stadgas särskilt.

132 §

Make eller avliden makes rättsinnehavare och av tingsrätten förordnad boutredningsman och skiftesman har rätt att för utredning av boet och verkställande av avvittring eller arvskifte få nödvändiga uppgifter som framgår av beskattningshandlingarna. Uppgifter ur en bouppteckning som har inlämnats till skattebyrån får också ges någon annan person som behöver uppgifterna för att sköta sina intressen, rättigheter eller skyldigheter.Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 21/94
LaUB 12/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.