733/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 20 kap. ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 20 kap. 1, 8, 9 och 12 §§ samt

fogas till kapitlet nya 9 a, 9 b, 9 c och 12 a §§ som följer:

20 kap.

Om bouppteckning

1 §

Bouppteckning skall förrättas inom tre månader från dödsfallet, om inte skattebyrån på ansökan inom samma tid med hänsyn till boets art eller av någon annan särskild orsak förlänger tiden.

8 §

Bouppteckningen skall inges till skattebyrån så som stadgas i lagen om skatt på arv och gåva (378/40).

9 §

Vid försummelse att förrätta bouppteckning skall tingsrätten på anmälan av skattebyrån förordna en lämplig person att förrätta bouppteckning.

9 a §

En registerbyrå som avses i lagen om folkbokföringsförvaltningen (76/84) kan på ansökan av en dödsbodelägare, efterlevande make, den som sköter boet, boutredningsman, skiftesman eller testamentsexekutor fastställa att alla delägare i boet och arvlåtarens make har antecknats i bouppteckningen så som föreskrivs i 3 § 1 mom.

Fastställelse beviljas av den registerbyrå, till vars ämbetsdistrikt arvlåtarens hemkommun hörde vid hans död. Fastställelse skall beviljas, om det med stöd av uppgifterna i befolkningsdatasystemet eller någon annan tillgänglig utredning finns motiverade skäl att anta att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga och fullständiga.

Registerbyrån skall göra en anteckning om beviljad fastställelse i en till riktigheten bestyrkt kopia av bouppteckningen.

9 b §

Om fastställelse inte enligt 9 a § kan beviljas, skall registerbyrån meddela sökanden om de brister och fel den iakttagit samt återsända handlingarna till honom utan fastställelse. Den person som enligt bouppteckningen tar emot meddelanden som gäller boet skall också underrättas om saken.

9 c §

En rättshandling som de delägare som finns antecknade i en bouppteckning som fastställts av en registerbyrå har ingått på boets vägnar med en annan person än en delägare är bindande, även om någon delägare inte har antecknats i bouppteckningen, om den med vilken rättshandlingen ingicks inte visste och inte heller borde ha vetat att en sådan delägare fanns i boet.

När en ansökan om inskrivning av en rättighet eller någon annan åtgärd görs hos en myndighet, skall en fastställd bouppteckning anses som tillräcklig utredning över dödsbodelägarna, om inte något annat framgår i saken.

12 §

Ändring får inte genom besvär sökas i ett beslut som skattebyrån meddelat med stöd av 1 §.

12 a §

Bouppteckning som har ingetts till skattebyrån skall förvaras permanent. Arkivverket meddelar närmare föreskrifter om förvaringen av bouppteckningar och bilagor till dem.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Bouppteckningar som har inlämnats till domstolen innan lagen träder i kraft skall granskas enligt de stadganden som gällde då lagen trädde i kraft.

Vad 12 a § stadgar om förvaringen av bouppteckningar och bilagor till dem skall tillämpas om en bouppteckning har ingetts till skattebyrån den 1 januari 1994 eller därefter.

RP 21/94
LaUB 12/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.