727/1994

Utfärdat i Helsingfors den 5 augusti 1994

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om tullverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 (150/92) om grunderna för avgifter till staten, beslutat:

foga till 4 § finansministeriets beslut om tullverkets avgiftbelagda prestationer och om grunderna för avgifter samt om avgifter som uppbärs för prestationerna av den 17 november 1993 (1001/93) ett nytt 2 mom. och till 5 § sagda beslut ett nytt 3 mom., samt

ändra avgiftstabellen som är bifogad till beslutet, som följer:

4 §

Om den beställda tullåtgärden av andra orsaker än sådana som hänför sig till tullmyndigheterna inte kan inledas vid en överenskommen tidpunkt, uppbärs en avgift för väntetiden.

5 §

Lastningstillståndsavgiften för förmånsberättigad export inkluderar förpassningsavgiften.


Detta beslut träder i kraft den 15 augusti 1994.

Helsingfors den 5 augusti 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. Överinspektör
Ismo Mäenpää

AVGIFTSTABELL

över tullverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I TULLÅTGÄRDER
1. Fordonsklarering
Flygtrafik
Klarering av luftfartyg i kommersiell utrikestrafik alla veckodagar: 
På Helsingfors-Vanda, Tammerfors-Birkala och på Åbo flygstationer kl. 21.00-7.00 	200 mk
På Helsingfors-Malms, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Kronoby, Kuopio, Villmanstrands, Mariehamns, Uleåborgs, Björneborgs, Rovaniemi och Vasa flygstationer kl. 17.00-7.00 	350 mk
Någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 	500 mk
Klarering på platsen av luftfartyg i annan än kommersiell utrikestrafik alla veckodagar:	
- på ovan nämnda flygstationer kl. 17.00-7.00 	200 mk
- någon annanstans, oberoende av vilken tid av dygnet 	350 mk
Fartygstrafik	
Klarering av fartyg i kommersiell utrikestrafik vid allmänna hamnar alla veckodagar:	
- kl. 16.00-7.00 	200 mk
- vid hamnar inom Västra tulldistriktet och Lapplands tulldistrikt kl. 22.00-7.00 dock 	500 mk
Klarering av ovan nämnda fartyg på plats vid andra hamnar:	
- från måndag till fredag kl. 7.00-16.00 	250 mk/timme
- annan tid 	350 mk/timme
2. Förpassning	
Förpassning på tullområdet och exportförpassning	
- under allmän tjänstetid 	 30 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 	 40 mk
- lördagar och helger 	 60 mk
Förpassning som kräver särskild garanti	
- under allmän tjänstetid 	 60 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 	 80 mk
- lördagar och helger 	100 mk
3. Överlåtelse	
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 	 80 mk
- lördagar och helger 	100 mk
4. Lastningstillstånd och lageruttag	
Uttag ur tullager eller provianteringslager samt lastningstillstånd för förmånsberättigad export	
- under allmän tjänstetid 	 40 mk
- från måndag till fredag utanför allmän tjänstetid 	 80 mk
- lördagar och helger 	100 mk
5. Övriga tullåtgärder	
Överföring till skattefri butik 	140 mk
Av orsak som har samband med varuhavaren eller lagerhållaren nödvändigt inspektionsbesök eller annan tullåtgärd på friområde, i tullager eller annat lager godkänt av tullverket eller i tullterminal 	250 mk/timme
Lossningstillstånd beviljat av tullanstalten utanför allmän tjänstetid 	 40 mk
Förstörande under tullkontroll, behandling av provpartier så att de inte duger till försäljning, eskortövervakning av transport samt andra med dessa jämförbara tullåtgärder av orsak som har samband med kunden	250 mk/timme
Användning av tullverkets fortskaffningsmedel för utförande av en övervakningsprestation, om avståndet från expeditionsplatsen i en riktning har varit över 10 kilometer 	  3 mk/km
II TULLSTYRELSENS BESLUT OCH TILLSTÅND	
1. Beslut om förhandsbesked	
Sådana beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position, accisbeskattning eller importavgift som har krävt tullaboratorieundersökning 	2 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked angående tulltariffens position, accisbeskattning eller importavgift vilka inte har krävt tullaboratorieundersökning 	1 000 mk/vara
Beslut om förhandsbesked, när sökanden är en privatperson och det inte är fråga om kommersiell verksamhet 	  500 mk
Övriga förhandsbesked 	1 000 mk
Beslut om att inte meddela förhandsbesked 	  100 mk
2. Förmånsbeslut och beslut som gäller befrielse från utjämningsskatt	  300 mk
3. Övriga beslut och tillstånd	
Beslut som gäller tullverkets registrerade kund 	3 000 mk
Förlängning av tullklareringstiden och annat tillstånd till undantag beträffande tullklareringsskyldigheten;	
tillstånd som gäller ändring av friområdets gränser och behandling av varor på friområdet;	
tillstånd till centraliserad förtullning samt beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 	1 500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av tullstyrelsen tidigare beviljade tillstånd 	  500 mk
III DISTRIKTSTULLKAMMARENS BESLUT OCH TILLSTÅND	
Tillstånd till periodförtullning; 		
tillstånd att inrätta tullterminal eller tullager; 		
tillstånd att i bokföringen avskilja råämnen som används vid tillverkningen 	1 200 mk
Tillstånd till undantag i fråga om tullvägar eller allmänna trafikplatser;		
förlängning av tullklareringstiden och tillstånd till andra undantag som gäller tullklareringsskyldigheten;		
tillstånd till behandling av tullagervaror;		
beslut och tillstånd som baserar sig på accislagstiftningen 	  500 mk
Förnyelse eller förlängning av ovan nämnda, av distriktstullkammaren tidigare beviljade beslut; 		
beslut om förlängning av tullupplagringstiden för en vara		
ansökan om förlängning enligt 9 b § 2 punkten, 18 § 2 mom., 21 § 3 mom. och 23 § 2 mom. tullskattelagen;		
befrielse från skatt på motorfordon 	  250 mk
Förtullningsbok, eskorterartillstånd samt intyg över befrielse från farledsavgift 	  100 mk
Visum
- engångsvisum 	  180 mk
- genomresevisum 	  140 mk
IV TULLABORATORIETS PRESTATIONER	
Laboratorieundersökningar på tullmyndighetens initiativ:	
- livsmedel som avses i 1 § livsmedelsförordningen (408/52) 	 1 350 mk/undersökt varuparti
- andra varor 	 1 000 mk/undersökt varuparti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.