719/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om transport av farliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förebygga och avvärja skador och risker som transport av farliga ämnen kan medföra för människor, miljön eller egendom.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen

1) på väg,

2) på järnväg och i annan spårtrafik,

3) med luftfartyg inom finskt område och med finska luftfartyg utanför finskt område, samt

4) med finska fartyg inom och utanför finskt territorialvatten samt med utländska fartyg inom finskt territorialvatten.

Denna lag tillämpas också på transport av farliga ämnen inom hamnområden och på flygplatser i den utsträckning som anges nedan i denna lag.

Denna lag gäller dock inte

1) bulktransport av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar eller transport med olje-, kemikalie- och gastankfartyg,

2) lagring, flyttning eller annan hantering av farliga ämnen inom ett fabriks- eller upplagsområde, när åtgärden inte hör nära samman med väg-, järnvägs-, fartygs- eller lufttransport, samt

3) transport med nöjesfarkoster.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom. Vad som i denna lag stadgas om farligt ämne, tillämpas även på farliga blandningar, föremål, varor, tomma förpackningar, genetiskt förändrade organismer och mikroorganismer,

2) transport egentlig transport, lastning, lossning och hantering av transportmedel av farliga ämnen samt kollin och tankar som innehåller farliga ämnen,

3) tillfällig förvaring sådan tillfällig förvaring i fordon, järnvägsvagn eller terminal som hör nära samman med transporten,

4) vägtransport sådan transport och tillfällig förvaring på väg som avses i vägtrafiklagen (267/81) samt transport som sker inom hamn-, upplags- och fabriksområden, flygplatser eller andra motsvarande områden, när den hör nära samman med vägtransport; som vägtransport anses dessutom transport i terräng som avses i terrängtrafiklagen (670/91), enligt vad om sådana transporter närmare stadgas genom förordning,

5) järnvägstransport sådan transport som sker inom ett järnvägsnät, inklusive hantering och tillfällig förvaring av vagnar på bangårdar samt hantering av kollin i terminaler samt spårtrafik inom hamn-, upplags- och fabriksområden eller motsvarande områden när den hör nära samman med järnvägstransport,

6) fartygstransport transport av styckegods med fartyg när godset transporteras i förpackningar, transporttankar, containrar eller på annat motsvarande sätt, och

7) lufttransport transport med luftfartyg.

4 §
Förhållande till vissa författningar

Utöver vad som stadgas i denna lag tillämpas på transport av farliga ämnen vad som annars stadgas om transport av gods, om inte något annat följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

För skyddande av arbetstagare gäller dessutom vad som stadgas i lagen om skydd i arbete (299/58) och i övrigt.

I fråga om upplagring och förvaring av kemikalier gäller vad som stadgas i kemikalielagen (744/89) och lagen om explosionsfarliga ämnen (263/53) samt med stöd av dem.

Om radioaktiva ämnen, kärnämnen och kärnavfall stadgas dessutom i strålskyddslagen (592/91) och kärnenergilagen (990/87).

2 kap.

Myndigheterna och deras uppgifter

5 §
Ministeriet som tillsynsmyndighet

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på trafikministeriet. I angelägenheter som rör transport av farliga ämnen biträds trafikministeriet av en delegation, om vilken stadgas genom förordning.

6 §
Övriga myndigheter

Efterlevnaden av denna lag samt av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den övervakas av sjöfartsverket, Luftfartsverket, tullverket, polis-, brand- och räddningsmyndigheterna, gränsbevakningsväsendet, hamnmyndigheterna och Strålsäkerhetscentralen, var och en inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

Andra behöriga myndigheter utöver de ovan nämnda är tekniska kontrollcentralen och fordonsförvaltningen, båda inom sitt verksamhetsområde, enligt vad som stadgas närmare genom förordning. Genom förordning kan dessutom stadgas om uppgifter som ankommer på andra myndigheter.

Militärmyndigheterna svarar för tillsynen över transporter av farliga ämnen utförda under kontroll av förvarsmakten på väg, till havs och på inre vattenvägar samt över transporter av farliga ämnen med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfarttyg. Om tillsynen över försvarsmaktens transporter av farliga ämnen som utförs på annat sätt samt om samarbetet mellan myndigheter stadgas vid behov genom förordning.

Tillsynen över transporter av farliga ämnen med gränsbevakningsväsendets fartyg eller luftfartyg utövas av gränsbevakningsväsendet.

7 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden om myndigheternas uppgifter och samarbete utfärdas genom förordning.

3 kap.

Skyldigheter och krav

8 §
Avsändarens allmänna skyldigheter

Avsändaren, vid havstransporter avlastaren, är ansvarig för att ett farligt ämne som överlämnats för transport är klassificerat och förpackat och förpackningen märkt samt överlämnat för transport så som avses i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Avsändaren, vid havstransporter avlastaren, är ansvarig för att det farliga ämnets benämning och klassificering samt andra uppgifter som fordras blir korrekt antecknade i transportdokumenten. Transportdokumenten skall tillställas transportören så som stadgas genom förordning eller bestäms med stöd av den.

Närmare stadganden om transportdokumenten och åtgärder i anslutning till dem kan utfärdas genom förordning.

9 §
Transportörens skyldigheter vid vägtransporter

Transportören skall se till att det fordon som används vid transport av farliga ämnen kan användas för detta ändamål och att fordonet är bemannat på behörigt sätt.

Transportören skall alltid se till att fordonets förare i tillräcklig utsträckning känner till de stadganden och bestämmelser som gäller transport av de farliga ämnena i fråga.

10 §
Förarens skyldigheter vid vägtransporter

Föraren skall innan färden börjar förvissa sig om att fordonet motsvarar transporten i fråga och att det är bemannat och lastat på behörigt sätt samt se till att transporten utförs enligt gällande stadganden och bestämmelser.

11 §
Övriga skyldigheter

Om olika parters andra än i 8-10 §§ nämnda skyldigheter i samband med transport av farliga ämnen kan närmare stadganden utfärdas genom förordning och med stöd av den genom beslut.

12 §
Personalens behörighet

En förare som transporterar farliga ämnen på väg skall förutom körkort ha ett körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen enligt vad som stadgas närmare genom förordning.

En person som deltar i järnvägstransport av farliga ämnen skall ha den behörighet som uppgiften förutsätter enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

En person som ansvarar för transporter av farliga ämnen skall ha den behörighet som uppgiften förutsätter enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Behörigheten för den person inom ett företag som ansvarar för transporter av farliga ämnen inom hamnområden och på flygplatser kan stadgas genom förordning.

13 §
Allmänna krav vid transport av farliga ämnen

Ett farligt ämne skall förpackas så att det hålls kvar i förpackningen under transporten. På kollits utsida får inte finnas något av det farliga ämnet.

Genom förordning kan stadgas om begränsningar i fråga om transport av farliga ämnen på visst område.

Genom förordning stadgas om tekniska detaljer i samband med transport av farliga ämnen samt om anmälningar i fråga om transport av farliga ämnen.

Samlastning av farliga ämnen i samband med flyttning inom hamnområden och på flygplatser och flyttning av järnvägsvagnar samt tillfällig förvarning av farliga ämnen i terminaler på hamnområden kan stadgas genom förordning.

Konstruktion, utrustning och besiktning samt märkning av tankarna på specialfordon som används för bränsletransporter på flygplatser i samband med flygverksamheten kan stadgas genom förordning.

4 kap.

Förbud

14 §
Allmänt transportförbud

Om ett farligt ämne inte är klassificerat, förpackat och märkt så som avses i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller om de stadgade transportdokumenten inte har lämnats eller om en förpackning eller transporttankar som är avsedd för transport av ett farligt ämne har skadats, är det förbjudet att transportera ämnet.

15 §
Tillsynsmyndigheternas förbud och begränsningar

De tillsynsmyndigheter som bestäms genom förordning har rätt att förbjuda transport av ett farligt ämne, om transporten inte överensstämmer med kraven i denna lag eller i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, samt att bestämma att godset skall lossas från fordonet på första lämpliga plats vid första lägliga tillfälle, om transporten inte kan fås att motsvara bestämmelserna.

Om en tillsynsmyndighet har vidtagit en åtgärd som avses i 1 mom., skall myndigheten underrätta avsändaren eller en representant för honom om åtgärden, varvid denne utan dröjsmål skall ta hand om godset.

Om avsändaren eller hans representant inte kan anträffas eller om avsändaren eller hans representant inte inom den tid tillsynsmyndigheten bestämt har tagit hand om godset eller överlåtit det till någon som har rätt att disponera över godset eller om kostnaderna för omhändertagande av godset inte står i rimlig proportion till dess värde, kan staten lösa in godset. Om staten inte löser in godset, har tillsynsmyndigheten rätt att beroende på omständigheterna sälja eller förstöra godset.

Försäljningen av gods skall ordnas i form av offentlig auktion eller, om detta inte utan svårigheter är möjligt, på något annat tillförlitligt sätt. Tillsynsmyndigheten skall om möjligt i god tid underrätta den som har rätt till godset om tid och plats för försäljningen. Försäljningspriset, minskat med de betalningar som belastar godset och med försäljningskostnaderna, skall i ett års tid räknat från försäljningsdagen anses som tillgodohavande för den som har rätt till godset. Därefter tillhör det tillsynsmyndigheten.

Förstöring av gods skall ordnas på behörigt sätt. För kostnaderna för förstörandet svarar avsändaren. Tillsynsmyndighetens redovisning i saken får verkställas utan dom eller beslut.

5 kap.

Tillsyn

16 §
Rätt till besiktning, upplysningar och undersökningar

De tillsynsmyndigheter som bestäms genom förordning har rätt att för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den utföra nödvändiga besiktningar och ta nödvändiga prover samt göra undersökningar.

De nämnda tillsynsmyndigheterna har rätt att av avsändaren, transportören och andra som berörs av skyldigheterna i denna lag och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den få upplysningar som är nödvändiga för tillsynen över efterlevnaden av denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

De nämnda tillsynsmyndigheterna har också rätt att ta prover och göra undersökningar, varvid transporten tillfälligt stoppas, om det finns grundad anledning att anta att denna lag och stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den inte iakttas vid transport av ett farligt ämne. Innan undersökningarna inleds skall den som saken gäller om möjligt ges tillfälle att bli hörd. Undersökningsresultaten skall delges den som saken gäller.

Det prov som avses i 3 mom. skall då näringsidkare kräver det, ersättas till gängse pris, om det inte vid undersökningen konstateras att varan strider mot det som stadgas i denna lag eller i stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Den som har gjort sig skyldig till fel eller försummelse är skyldig att ersätta myndigheten för kostnaderna för undersökningar och provtagning.

17 §
Upplysningar från andra myndigheter

Tillsynsmyndigheten har utan hinder av tystnadsplikten i 23 § rätt att få sådana upplysningar som är nödvändiga för tillsynen.

6 kap.

Tvångsmedel och påföljder

18 §
Vite och hot om tvångsutförande

Den tillsynsmyndighet som bestäms genom förordning kan förstärka ett förbud eller en föreskrift som den har meddelat med stöd av denna lag med vite eller hot om tvångsutförande så som stadgas i viteslagen (1113/90).

19 §
Straff

Den som avsiktligt eller av grov oaktsamhet underlåter att iaktta denna lag eller med stöd av denna lag utfärdade stadganden och bestämmelser om säkerhet vid transport så att hans förfarande är ägnat att medföra fara för någon annans liv, hälsa eller egendom eller för miljön skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Den som på något annat än i 1 mom. nämnt sätt bryter mot stadgandena i denna lag eller underlåter att iaktta stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för förseelse mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats eller en skyldighet som har ålagts med stöd av denna lag och som förstärkts med vite kan lämnas ostraffad för samma gärning.

7 kap.

Överföring av ärende, sökande av ändring och verkställighet

20 §
Överföring av ärende

När det krävs att föraren av ett fordon som används för vägtransport skall ha körtillstånd som berättigar till transport av farliga ämnen, kan en part överföra ett ärende som gäller beviljande, återkallande, ändring och förnyelse av körtillstånd till fordonsförvaltningen för avgörande.

Ärendet skall överföras till fordonsförvaltningen inom 30 dagar från den dag då den som saken gäller fick kännedom om körtillståndsgivarens ståndpunkt i ärendet.

21 §
Sökande av ändring

I övrigt gäller i fråga om sökande av ändring lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

22 §
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av 15 § kan bestämmas att beslutet skall iakttas trots att ändring sökts, om inte besvärsinstansen bestämmer något annat.

8 kap.

Särskilda stadganden

23 §
Tystnadsplikt

Den som vid fullgörande av i denna lag avsedda besiktnings-, tillsyns- och undersökningsuppdrag har fått vetskap om en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter får inte för utomstående röja och inte heller privat utnyttja dessa, om inte den som skyddas av tystnadsplikten ger sitt samtycke härtill.

Vad som stadgas i 1 mom. hindrar inte att upplysningar lämnas enligt 17 § eller till åklagar- eller polismyndigheter för utredning av brott.

24 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

Trafikministeriet kan i fråga om vägtransporter och järnvägstransporter, sjöfartsstyrelsen i fråga om styckegodstransporter med fartyg och Luftfartsverket i fråga om transporter med luftfartyg meddela närmare föreskrifter om klassificering och transport av farliga ämnen, transportförbud, transportdokument, förpackningar, tankar, lastning, märkning, godkännande av tankar och förpackningar, säkerheten vid transport, lastning och hantering, farliga ämnen transporterade av passagerare och manskap som reseffekter, anmälningar om transporter av farliga ämnen, statistikföring av olyckor i samband med transporter av farliga ämnen, tillfällig förvaring i samband med transporter av farliga ämnen samt om andra detaljer i samband med transport av farliga ämnen.

Trafikministeriet kan dessutom meddela föreskrifter om begränsning av transporter av farliga ämnen på vissa områden, tillsynen över transporter av farliga ämnen, om utbildning av förare av fordon som transporterar farliga ämnen, om behörigheten hos den som deltar i transport av farliga ämnen på järnväg och om behörigheten för den person som ansvarar för transport av farliga ämnen.

Ifråga om transport av farliga ämnen på väg, till havs eller på inre vattenvägar utförda under kontroll av försvarsmakten har försvarsministeriet eller, då det gäller transporter med försvarsmaktens fordon eller fartyg eller luftfartyg, generalstaben rätt att utfärda bestämmelser som avviker från stadganden som utfärdats med stöd av denna lag.

Gränsbevakningsväsendet har rätt att i fråga om transport av farliga ämnen med gränsbevakningsväsendets fartyg eller luftfartyg utfärda bestämmelser som avviker från stadganden som utfärdats med stöd av denna lag.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

25 §
Ikraftträdelsestadganden

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994. Stadgandet i 12 § 1 mom. träder dock i kraft den 1 januari 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 juni 1974 om transport av farliga ämnen på väg (510/74) jämte ändringar. De stadganden och bestämmelser om transport av farliga ämnen som gäller TFÄ-körtillstånd och som har utfärdats med stöd av 12 och 17 §§ i den nämda lagen är dock i kraft till och med den 31 december 1994.

Förordningar och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den tidigare lagen förblir i kraft tills något annat stadgas och bestäms om dem med stöd av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §
Övergångsstadgande

TFÄ-körtillstånd som beviljats innan 12 § 1 mom. i denna lag har trätt i kraft är alltjämt i kraft den tid som nämns i dem, dock högst till och med den 31 december 1999. Körtillstånd kan förnyas enligt stadganden som utfärdas med stöd av denna lag.

RP 74/94
TrUB 6/94
Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv 89/684/EEG, Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94.
Bilaga XIII till EES-avtalet: rådets direktiv 93/75/EEG

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.