709/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av 16 § lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1-3 mom. lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92), som följer:

16 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos länsrätten av den skattskyldige och på statens vägnar av beskattningsombudet med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden för beskattningsombudet räknas dock från dagen för beslutet.

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 96 § beskattningslagen.

Besvär på statens vägnar anförs hos högsta förvaltningsdomstolen av prövningsombudet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.