702/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av lagen om påförande av accis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 26 § 1 mom., 26 a § 2 mom., 28-30 §§ samt 36 § 2 mom. lagen den 3 juli 1974 om påförande av accis (558/74),

av dessa lagrum 26 § 1 mom. och 26 a § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1988 (1287/88) samt 29 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1993 (1522/93), som följer:

26 §

Ändring i en distriktstullkammares beslut i ett ärende som gäller fastställande av accis eller accisåterbäring söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I andra än ovan nämnda ärenden söks ändring i en distriktstullkammares beslut genom besvär hos tullstyrelsen. Besvär anförs på statens vägnar av tullombuden vid distriktstullkamrarna. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas tullanstalten.


26 a §

Till den del distriktstullkammaren anser att de yrkanden som har framställts i besvären inte ger anledning till rättelse av dess beslut skall distriktstullkammaren avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål tillställa länsrätten i Nylands län handlingarna i ärendet.

28 §

Ändring i länsrättens utslag får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 50 § tullagen.

I förhandsbesked av tullstyrelsen och i annat beslut av tullstyrelsen får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvär anförs på statens vägnar då av tullombudet vid tullstyrelsen.

29 §

Har accis genom länsrättens utslag avlyfts eller nedsatts, skall distriktstullkammaren, oberoende av ändringssökande, till den accisskyldige erlägga den överbetalda accisen.

30 §

Har högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär som tullombudet anfört ändrat länsrättens beslut, skall en kopia av högsta förvaltningsdomstolens utslag tillställas vederbörande distriktstullkammare, vilken utan dröjsmål skall debitera det till den accisskyldige överbetalda beloppet.

36 §

Utan hinder av 1 mom. får likväl uppgifter och handlingar lämnas till skattemyndigheter och till av dessa kallade sakkunniga samt för tillsynen över beskattningen, uppbörd av skatt, utredning som rör besvär över beskattning och väckande av åtal även till andra myndigheter samt företrädare för dem. Tullstyrelsen kan även på villkor som den bestämmer förordna att handlingar för statistisk eller annan vetenskaplig undersökning skall ställas till en sådan persons eller myndighets förfogande som bedriver dylik verksamhet. Likaså kan tullstyrelsens beslut samt länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens utslag publiceras i oförändrad form med utelämnande av parternas namn.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandet i 28 § 1 mom. tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft. Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när denna lag träder i kraft och som gäller fastställande av accis, accisåterbäring eller prisskillnadsersättning överförs för att avgöras av länsrätten i Nylands län.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.