701/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 14 juli 1978 (573/78) 48 § 1 mom., 48 a § 2 mom., 49 § 2 och 4 mom. samt 50 §,

av dessa lagrum 48 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 december 1993 (1163/93), 48 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1987 (1165/87), 49 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 9 juli 1982 (547/82) samt 50 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 50 a § som följer:

48 §

Ändring i en distriktstullkammares beslut i ett ärende som gäller fastställande av tull eller tullrestitution söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. I andra än ovan nämnda ärenden söks ändring i en distriktstullkammares beslut genom besvär hos tullstyrelsen. Besvär anförs på statens vägnar av tullombuden vid distriktstullkamrarna. Besvärsskriften skall tillställas tullanstalten inom besvärstiden. Om ett beslut över vilket besvär har anförts har givits i form av ett tullmeddelande, skall till besvärsskriften fogas en läsbar utskrift av beslutet.


48 a §

Till den del distriktstullkammaren anser att de yrkanden som framställts i besvären inte ger anledning till rättelse av dess beslut, skall distriktstullkammaren avge sitt utlåtande med anledning av besvären och utan dröjsmål tillställa länsrätten i Nylands län de handlingar som bildats vid behandlingen av ärendet.

49 §

Har tull genom länsrättens utslag avlyfts eller nedsatts, skall tull som erlagts till ett för stort belopp utan dröjsmål återbetalas oavsett ändringssökande.


I utslag på besvär över förtullning kan tullstyrelsen, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen ålägga staten att utge ersättning för rättegångskostnader enligt ärendets art och de grunder som stadgas i 21 kap. rättegångsbalken.

50 §

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd skall beviljas, om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att i ärendet skett ett uppenbart fel, eller

3) det finns vägande ekonomiska eller andra skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län. Besvär anförs på statens vägnar av tullombuden vid tullstyrelsen.

50 a §

I förhandsbesked av tullstyrelsen och i andra beslut av tullstyrelsen får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. Besvär anförs på statens vägnar då av tullombudet vid tullstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Stadgandena i lagens 50 § tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft. Besvärsärenden som är anhängiga vid tullstyrelsen när denna lag träder i kraft och som gäller fastställande av tull eller tullrestitution överförs för att avgöras av länsrätten i Nylands län.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.