700/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 196 och 200 §§, samt

ändras 193 § 1 mom., 194 § 4 mom., 195, 198, 199, 201-203 §§, 205 § 2 mom., 206 och 207 §§, 212 § 1 mom. och 217 §,

av dessa lagrum 202 § sådan den lyder i lag av den 27 maj 1994 (377/94), som följer:

193 §

Ändring i beslut om mervärdesbeskattning som länsskatteverket har fattat med stöd av denna lag söks genom besvär hos länsrätten i Nylands län. Besvär anförs på statens vägnar av statsombudet vid länsskatteverket. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket inom besvärstiden.


194 §

Statsombudets besvärsskrift och den skattskyldiges i 3 mom. nämnda besvärsskrift jämte bemötande, genmäle och utlåtande samt andra handlingar som har tillkommit vid behandlingen av ärendet skall utan dröjsmål sändas till länsrätten i Nylands län.

195 §

Länsrätten kan överföra delgivningen av sina beslut på länsskatteverket.

198 §

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd skall beviljas, om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns vägande ekonomiska eller andra skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller länsrätten i Nylands län.

199 §

Besvär får på statens vägnar anföras hos högsta förvaltningsdomstolen av statsombudet vid länsskatteverket.

201 §

Av högsta förvaltningsdomstolens beslut skall ett exemplar ges ändringssökanden, och dessutom skall kopior av beslutet i två eller, då ändring sökts på statens vägnar, i tre exemplar tillställas länsrätten i Nylands län.

202 §

Ändrar länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär av statsombudet ett registreringsbeslut som avses i 175 § 2 mom., skall den samtidigt bestämma den tidpunkt från vilken beslutet skall tillämpas.

203 §

Om det under handläggningen av besvär observeras att beslut om påförande eller återbäring av skatt inte har fattats av rätt länsskatteverk, skall länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen, såvida den inte anser sig kunna avgöra ärendet omedelbart, överföra det till det behöriga länsskatteverket.

205 §

Har skatt genom länsrättens eller högsta förvaltningsdomstolens beslut blivit avlyft eller nedsatt, skall det belopp som har överbetalts eller inte blivit återburet återbetalas till parten så som stadgas i 187 §.

206 §

Har länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen med anledning av ändringssökande ansett någon vara skattskyldig eller höjt skattens belopp eller minskat det belopp som skall återbäras, skall en kopia av beslutet tillställas länsskatteverket. Detta skall utan dröjsmål bestämma en efterbetalningstid för den skattskyldige och utfärda en debetsedel enligt 184 §.

207 §

I beslut som gäller besvär över beskattning kan länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen bestämma att en skattskyldig av statsmedel skall få ersättning för rättegångskostnader enligt ärendets art och de grunder som stadgas i 21 kap. rättegångsbalken.

212 §

Uppgifter och handlingar som har lämnats för uppfyllande av deklarationsskyldigheten får inte tillhandahållas andra än skattemyndigheterna och av dessa kallade sakkunniga. Detta hindrar dock inte att länsrättens och högsta förvaltningsdomstolens beslut publiceras i oförändrad eller förkortad form med utelämnande av parternas namn.


217 §

En skattskyldig och den som anhåller om förhandsbesked har rätt att få utdrag ur länsskatteverkets och länsrättens protokoll över hans beskattning samt kopior av beslut, utlåtanden och bemötanden i saken samt av den berättelse som har uppgjorts vid en granskning enligt 169 §.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagens 198 § tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.