693/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 96 b-96 d §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 96 b § ändrad genom lagar av den 6 augusti 1982 och den 30 december 1992 (602/82 och 1548/92), 96 c § ändrad genom lagar av den 28 juni 1968 och den 29 december 1988 (390/68 och 1243/88) och 96 d § ändrad genom nämnda lag av den 28 juni 1968 och lag av den 31 december 1974 (1023/74), samt

ändras 96 och 96 a §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 96 § ändrad genom nämnda lagar av den 31 december 1974 och den 29 december 1988 samt 96 a § ändrad genom nämnda lagar av den 6 augusti 1982, den 29 december 1988 och den 30 december 1992, som följer:

96 §

I länsrättens utslag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvärstillstånd skall beviljas, om

1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,

2) det finns särskilda skäl för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på grund av att i ärendet skett ett uppenbart fel, eller om

3) det finns vägande ekonomiska eller andra skäl för att bevilja besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan beviljas även så att det gäller endast en del av det överklagade länsrättsutslaget.

Besvär skall anföras inom 60 dagar från delfåendet av länsrättens utslag. Besvärsskriften, i vilken ansökan om besvärstillstånd skall ingå, skall inom besvärstiden tillställas högsta förvaltningsdomstolen eller den länsrätt som givit utslaget.

96 a §

Rätt att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen har de som enligt 91 § kan söka ändring i beskattningen. På statens vägnar utövas besvärsrätten dock av prövningsombudet och på kommunens vägnar av kommunstyrelsen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

Lagen tillämpas när ändring söks i ett utslag som givits av en länsrätt efter att denna lag trätt i kraft.

RP 143/93
LaUB 11/94

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.