689/1994

Given i Nådendal den 2 augusti 1994

Förordning om överföring av Eckerö post- och tullhusfastighet till landskapet Åland

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 75 § 1 mom. och 78 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91):

1 §

Post- och tullhusfastigheten i Storby i Eckerö kommun som genom ett avtal undertecknat den 1 juni 1819 tillföll staten och som inte har brutits ut till en självständig fastighetsregisterenhet, överförs jämte byggnader och fasta konstruktioner samt tillbehör till landskapet Åland på nedan nämnda villkor.

2 §

Tullverket och gränsbevakningsväsendet har fortfarande, enligt vad som överenskoms med landskapsstyrelsen, rätt till tillfällig inkvartering i fastigheten vid utförande av tjänsteåligganden.

Gränsbevakningsväsendets rätt att använda det cirka 2,5 ha stora skäret Svartflyttan jämte kajområden och vägförbindelser samt att vid behov på området uppföra byggnader som behövs för Enskärs sjöbevakningsstation kvarstår, om inte gränsbevakningsväsendet och Ålands landskapsstyrelse kommer överens om något annat.

Fastighetens gårdskarl överflyttas, om han samtycker till det, med bibehållna förmåner till motsvarande uppgifter i landskapets tjänst.

3 §

Byggnadsgruppen på Eckerö post- och tullhusfastighet skall anses vara kulturhistoriskt värdefull.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1994.

Nådendal den 2 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.