667/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 22 § samt

fogas till lagen en ny 22 a § som följer:

22 §

I gymnasiet skall enligt vad som stadgas genom förordning och undervisningsministeriet och den av ministeriet tillsatta studentexamensnämnden bestämmer med stöd av den, anordnas studentexamen i syfte att klarlägga om eleverna har tillägnat sig de kunskaper och färdigheter som anges i gymnasiets läroplan samt uppnått tillräcklig mogenhet enligt målen för gymnasiet.

Om rätten för andra än gymnasiets elever att delta i studentexamen stadgas genom förordning.

Studentexamen medför allmän behörighet för fortsatta studier vid högskola.

22 a §

Om användningen av verk och fotografier i de prov som hör till studentexamen stadgas i upphovsrättslagen (404/61) och lagen om rätt till fotografisk bild (405/61).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 54/94
KuUB 8/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.