650/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Förordning om ändring av 8 och 9 §§ sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

upphävs i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 9 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 31 december 1975 (1067/75), och

ändras 8 § 2 mom. och 9 § 2 och 4 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 2 mom. i förordning av den 18 september 1981 (630/81), 9 § 2 mom. i nämnda förordning av den 31 december 1975 och 9 § 4 mom. i förordning av den 30 december 1993 (1624/93), som följer:

8 §

Resultatet av en försäkrads närings verksamhet eller jordbruk anses som arbetsinkomst till den del det skall anses som nettoförvärvsinkomst enligt inkomstskattelagen (1535/92). Som arbetsinkomst anses dock inte nettointäkt av skogsbruk, dividendinkomst eller sidoarv.


9 §

Socialförsäkringskommissionen skall, om inte något annat följer av 17 § sjukförsäkringslagen, fastställa dagpenningens belopp enligt den arbetsinkomst som avses i 8 §.


Dagpenningen skall justeras så att den från ingången av följande januari månad motsvarar den arbetsinkomst som framgår av de uppgifter som skatteförvaltningen givit enligt 16 § 3 mom. sjukförsäkringslagen, om dagpenningens belopp stiger till följd av justeringen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994.

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.