638/1994

Given i Nådendal den 15 juli 1994

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 8 § 4 mom. samt 10 § 3 och 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 4 mom och 10 § 3 mom. ändrade genom lagar av den 3 februari 1989 och den 30 december 1992 (103/89 och 1600/92) och 10 § 7 mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 3 februari 1989, den 30 december 1992 och den 30 december 1993, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. och det ändrade 7 mom. blir 7 och 8 mom., samt till 12 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1993 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-5 mom. blir 3-6 mom., som följer:

8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,

1) om, när det är fråga om en ny förmånstagare som avses i 1 § 3 mom.,

a) tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen upphör och 55 år innan pensionen börjar eller en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när anställningen upphör och innan pensionen börjar, och

b) en ovan i a-underpunkten avsedd tjänsteman innehar militär grad och han i en i a-underpunkten avsedd tjänst eller, om det är fråga om institutofficerstjänst, sammanlagt i en i a-underpunkten avsedd tjänst och som värvad, militär specialtjänst gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år minskad i fråga om en annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen, med de fulla månader som då han avgick från sin tjänst återstod till 55 års ålder och av denna pensionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställningen upphörde,

2) om en tjänsteman som tjänstgör i en militär specialtjänst vid försvarsmakten eller i en gränsbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställningen upphör och om han i en sådan tjänst har intjänat en pensionstid av minst 30 år och av denna pensionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställningen upphörde,

3) om, när det är fråga om en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, innehar militär grad och han i en sådan tjänst eller, om det är fråga om en institutofficerstjänst, sammanlagt i en sådan tjänst och som värvad, militär specialtjänst, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst det antal år som anges i följande tabell och av denna pensionstid minst sex månader inföll omedelbart innan anställningen upphörde och minst tre år under de fem senaste åren innan anställningen upphörde:

Pensionstid till utgången av 1994 Pensionstid som krävs för pensionering
minst 16 år 25 år
minst 13 år 26 år
minst 10 år 27 år
minst 7 år 28 år
minst 3 år 29 år
mindre än 3 år 30 år,

4) om förmånstagaren har uppnått sin avgångsålder.


10 §

Pensionsbeloppet är dock för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 1/6 procent av den pensionsgrundande lönen, om det är fråga om en sådan innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts examen för officerstjänst eller institutofficerstjänst och som har militär grad eller om det är fråga om en i 8 § 4 mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. Detta moment tillämpas endast

1) om en ovan avsedd förmånstagare under de sex månader som omedelbart föregick anställningens upphörande varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och under de fem år som omedelbart föregick uppnåendet av stadgad pensionsålder eller anställningens upphörande i dylik anställning förvärvat en pensionstid av minst tre år, eller

2) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 a § eller ålderspension med tillämpning av 8 § 4 mom. 1-3 punkten.


Vid beräkning av pensionernas maximibelopp på basis av 5 mom. skall i fråga om en sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten samt sådan innehavare av militär specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten eller innehavare av en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet som är en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, dock i stället för tabellen i slutet av 5 mom. tillämpas följande tabell:

Pensionstid Procent
minst 16 år 66 procent
minst 13 år 65 procent
minst 10 år 64 procent
minst 7 år 63 procent
minst 3 år 62 procent
mindre än 3 år 61 procent

En förmån som motsvarar i 7 mom. 3 punkten nämnd pension avdras från pension enligt denna lag enligt de beräkningsgrunder som fastställs av finansministeriet.

12 §

Vid förrättande av samordning på basis av 1 mom. skall i fråga om en sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten samt sådan innehavare av militär specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten eller innehavare av en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet som är en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, dock i stället för tabellen i slutet av 1 mom. tillämpas följande tabell:

Pensionstid Procent
minst 16 år 66 procent
minst 13 år 65 procent
minst 10 år 64 procent
minst 7 år 63 procent
minst 3 år 62 procent
mindre än 3 år 61 procent


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen tillämpas på pensionsfall som inträffar den 1 januari 1995 eller därefter.

Lagen tillämpas inte på sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten och 10 § 6 mom. och som senast den 31 december 1994 har minst 16 år sådan pensionstid som avses i lagrummet. Lagen tillämpas inte heller på luftfarkostbefälhavare vid gränsbevakningsväsendet. På nämnda förmånstagare tillämpas fortfarande de stadganden som gällde när denna lag träder i kraft.

Med avvikelse från 8 § 4 mom. 3 punkten i denna lag krävs 20 års tjänstgöringstid för pensionering, om förmånstagarens avgångsålder är högst 50 år och han senast den 31 december 1994 har minst 10 år, om det inte är fråga om en tjänst som flygare, sådan pensionstid som avses i nämnda lagrum. För sådan officer och institutofficer vid gränsbevakningsväsendet som den 31 december 1992 varit pilot på luftfarkost krävs 25 års tjänstgöringstid för pensionering, om han har fyllt 50 år.

Med avvikelse från 8 § 4 mom. 3 punkten i denna lag krävs av en tjänsteman, som tjänstgör i en sådan tjänst där det förutsätts flygarexamen och var förmånstagarens avgångsålder är högst 50 år, och tjänstemannen har varit anställd den 31 december 1992, anställningstid som ger rätt till pension i denna tjänst till och med den 31 december 1994 som följer:

Pensionstid Pensionstid som krävs för pensionering
minst 16 år 20 år
minst 13 år 21 år
minst 10 år 22 år
minst 7 år 23 år
minst 3 år 24 år
mindre än 3 år 25 år

Pensionsbeloppet för innehavaren av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts examen för officerstjänst eller institutofficerstjänst utgör, om innehavaren har militär grad och är en i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner avsedd gammal förmånstagare, för tiden före den 1 januari 1995 för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 11/50 procent av den pensionsgrundande lönen. Pensionsbeloppet för en sådan gränsbevakare eller luftfarkostbefälhavare vid gränsbevakningsväsendet som är en i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner avsedd gammal förmånstagare och som har minst 15 års pensionstid i en dylik anställning utgör för tiden före den 1 januari 1995 för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 11/50 procent av den pensionsgrundande lönen.

Pensionsbeloppet för en sådan innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst vid gränsbevakningsväsendet som den 31 december 1992 var anställd som pilot för en luftfarkost och vars anställning så som avses i 1 § 3 mom. lagen om statens pensioner fortgår oavbrutet fram till pensionsfallet utgör, med avvikelse från 10 § 3 mom. i denna lag, räknat från den 1 januari 1995 för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 1/5 procent av den pensionsgrundande lönen.

Pensionsbeloppet för en sådan i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare, vars avgångsålder är högst 55 år, utgör räknat från den 1 januari 1995 för varje till pensionstiden hänförlig hel månad 1/6 procent av den pensionsgrundande lönen.

Vad som stadgas i 10 § 6 mom. och 12 § 2 mom., tillämpas också i fråga om en sådan tjänsteinnehavare vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, vars avgångsålder enligt de stadganden som är i kraft den 31 december 1994 är högst 60 år och som är en i 1 § 3 mom. avsedd gammal förmånstagare.

RP 69/94
ShUB 15/94

Nådendal den 15 juli 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.